682
0
http://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Om Projektet

 

Varmekraft fra sol og træflis

Vi gør en aktiv indsats for at fremtidens fjernvarme bliver mere miljømæssig bæredygtig – og at dem, der forbruger den, ikke skal betale så meget for den. Derfor har vi sat gang i et stort kraftvarmeprojekt baseret på træflis kombineret med solvarme. Et projekt, vi håber, kan være med til at styrke nærområdet på sigt – Ud over god og billig varme også i form af rekreative tiltag til gavn og glæde for dem, der bor her.

Miljøvenlig varme

Det nye flisværk vil producere varme og strøm. I tilknytning hertil opføres et stort solvarmeanlæg, og der indbygges varmepumper til optimering af varmeudnyttelsen i det samlede system. Den fremtidige varmeproduktion vil blive baseret på både træflis og solvarme suppleret med naturgas i særlige kolde perioder. Varmeværkets eksisterende el-kedel vil fortsat producere varme i de perioder, hvor der er billig strøm at hente på elnettet, f.eks. på grund af overskuds-el fra vindmøller. Tilsammen vil varmeforsyningen i fremtiden således blive meget mere robust over for udsving i energipriser og afgifter.

Et nyt energilandskab

Det er vores mål, at en kreativ indplacering af det samlede produktionsanlæg i landskabet forbedrer de rekreative muligheder, selvom der er tale om et stort og omfangsrigt byggeri. Flisværket placeres i erhvervsområdet i Sydbyen, og omkranses af et grønt bælte.  Opførelsen af flisværket vil give en hel del overskudsjord, og vi regner med at kunne skabe en udsigtshøj, som sammen med nye sti- og broforløb give hele området et rekreativt løft. Under overskriften ”Energilandskabet” arbejder vi sammen med Kommunen og andre parter om at skabe en spændende formidling af energiproduktionen i Brønderslevområdet gennem tiderne: tørv, halm, vindmøller, naturgas, biogas og nu frem over flis og sol. 

Lavere varmepriser

Fjernvarmeforbrugerne kan med det nye kraftvarmeværk undgå en store prisstigninger, som vi ellers vil blive ramt af i 2019 som følge af regelændringer. Sandsynligvis kan forbrugerne endda se frem til nye lavere priser på varmen om få år. Forinden valget af den beskrevne løsning har vi undersøgt en række andre alternative energikilder, bl.a. geotermisk varme fra undergrunden og direkte varmetransmission fra Nordjyllandsværket. Ingen af de øvrige alternativer har imidlertid så god en forbrugerøkonomi som den valgte løsning. 

Innovativt projekt

Med det nye projekt går vi nye veje rent teknologisk. For det første får vi opbygget Danmarks hidtil største solvarmeanlæg af sin art. Anlægget baseres på en teknologi, hvor solens stråler koncentreres i nogle store parabolske trug (et såkaldt CSP-anlæg). Herved opvarmes en særlig transmissionsolie op til over 300 grader celsius. For det andet vil vi, når varmen overføres til det nye værk, kunne omsætte solens stråler til både fjernvarme og strøm via en generator. Det er selvfølgelig ikke nyt at producere strøm fra solen, da dette traditionelt sker via egentlige solcellepaneler, men det vil være helt nyt også at producere strøm baseret på solvarmepaneler. Det er derfor vi i pressen har sagt, at vi faktisk skaber lidt af en verdenssensation. Det er vi lidt stole over.