682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Nyt fra bestyrelserne

05.11.2017

Bestyrelserne for Brønderslev Forsyning A/S, Vand A/S, Varme A/S og Spildevand A/S har holdt møde den 25. april 2017.


Årsregnskaber

Bestyrelserne har behandlet og godkendt årsrapporterne for 2016 for holdingsselskabet og de tre datterselskaber inden for varme, vand og spildevand. Der er generelt tale om en stabil økonomisk drift, som er i god overensstemmelse med de vedtagne budgetter. I Varmeforsyningen er der realiseret en takstmæssig overdækning på ca. 9 mio. kr., hvoraf en del kan henføres til, at Forsyningen i årets løb modtog en større refusion fra Skat i forbindelse med for meget betalt NOx-afgift. Samtidig har også gasprisen i årets første halvår været lavere end forudsat. På vand- og spildevandsområdet er de af staten udmeldte prislofter overholdt.

Vandtab

Der er i forlængelse af det konstaterede vandtab i vinter fundet to større brud, dels på en mark på strækningen ud mod Kraghede og dels ved Kirkholt. Sidstnævnte brud blev opsporet af vores spildevandsfolk, da en pumpestation udviste unormal høj pumpeaktivitet.

Forbrug og udpumpning følges i øjeblikket ekstra nøje, og der er udarbejdet en ny, strammere retningslinje for daglig overvågning af vandforbruget.

Tilbagekaldelse af HYDRUS elektroniske vandmålere

Vandforsyningens leverandør af elektroniske vandmålere, Diehl Metering, tilbagekalder et større parti HYDRUS vandmålere installeret af Brønderslev Vandforsyning i perioden 2014-15. Leverandøren har i forbindelse med stikprøvekontrol konstateret en mulig teknisk fejl i vandmålerne, hvorfor det af kontraktmæssige grunde er besluttet at udskifte størsteparten af vandmålerne. Fejlen har ingen betydning for selve målingen af vandforbruget og dermed afregningsgrundlaget. Udskiftningen af vandmålerne er omkostningsfrit for Vandforsyningen og forbrugerne. Lokale VVS-firmaer vil udføre selve udskiftningen.

Vi beklager eventuelle gener, som arbejdet vil medføre.

Nyt biomasse- og solvarmeanlæg. Status

Solvarme: Der er per ultimo april produceret mere end 1.000 MWh solvarme, hvilket svarer til mere end 50 huses årlige varmebehov. Anlægget står stadig stille helt eller delvist i nogle perioder, da leverandøren er i færd med finjustering samt udbedring af fejl og mangler i henhold til kontrakten.

Når det er højsommer, er anlægget projekteret til at kunne levere en effekt på næsten 17 MW og ca. 150 MWh per solskinsdag.

Flisværket: Byggeriet skrider hastigt frem, og er i dag meget synligt i området. Der afholdtes et velbesøgt rejsegilde den 5. april.

Økonomi: Den samlede økonomiske ramme for projektet forventes fortsat overholdt.

Status på sagen om ORC-tilskuddet

Sagen om muligt bortfald af elprodutionstilskud til ORC-turbinen er endnu ikke på plads. Som det måske erindres, skyldes hele miseren, at Energistyrelsen ved en embedsmandsfejl aldrig har fået den krævede EU-forhåndsgodkendelse af en nærmere bestemt støtteparagraf under Loven om Vedvarende Energi. Fordi loven er ulovlig uden EU-godkendelse, trækkes den nu tilbage, og tilskuddet til det nye elproducerende ORC-anlæg er i fare. Staten har dog ikke ønsket at prøve at få ordningen eftergodkendt af EU.

Sammen med vores rådgivere er der udarbejdet og indsendt en fornyet støtteansøgning til Energinet. Den nye ansøgning baserer sig på en anden støtteparagraf end tidligere, og det springende punkt er, hvorvidt juraen giver medhold til at tildele støtte under denne paragraf. Der er hverken fra Energityrelsens eller Energiministerens side givet nogen garanti for, at den nye ansøgning også vil blive godkendt af Energinet, der udgør en selvstændig myndighed.

I maj måned er der  udvalgsbehandling af det lovforslag, der vil ophæve den støtteparagraf, som vi tidligere har fået tilsagn om elproduktionsstøtte efter. Forsyningen har taget kontakt til Christiansborg og gjort de energipolitiske ordførere opmærksom på sagen, som vi naturligvis opfatter som dybt urimelig. Det betyder, at problemstillingen, der foruden Brønderslev rammer to andre kraftvarmeværker, i det mindste vil blive taget op i udvalgsbehandlingen af lovforslaget.  Der følges løbende op på sagen.

Nyt boligmagasin på gaden

Forsyningen har medvirket til, at et reklamefinansieret boligforbedringsmagasin er sendt rundt til alle husstande i Kommunen. I magasinet er der en fin præsentation af det nye biomasse- og solvarmeprojekt, ligesom der er gode råd om håndtering af regnvand på parcelhusgrunden.