682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Nyt fra bestyrelserne

07.10.2017

Bestyrelserne for Brønderslev Forsyning A/S, Vand A/S, Varme A/S og Spildevand A/S har holdt møde den 27. juni 2017.


Kvartalsregnskaber
Der er udarbejdet regnskaber for første kvartal for alle selskaber. Driften er generelt i god gænge i selska-berne og budgetterne følges. Vandselskabet har p.t. problem med øget vandtab, jf. nedenfor, mens varme-selskabet omvendt har haft højere el-produktion end budgetteret.
Regnskaberne og den tilhørende virksomhedsrapport blev godkendt på møderne. 

Ny vand- og spildevandschef
Forsyningen har med virkning pr. 1. august 2017 ansat civilingeniør Per Grønvald, 49 år, bosat i Svenstrup, som ny forretningschef og vand- og spildevand under Brønderslev Forsyning. Han kommer fra en stilling som teamkoordinator ved Aalborg Vandforsyning A/S.

Ny regler for inddrivelse på vej 
Folketinget har medio juni indgået en bred politisk aftale om, at forsyningsselskaber kan overtage inddrivel-sesopgaver fra SKAT. Det betyder, at vandselskaberne selv vil kunne hente en stor del af de flere end 150 millioner kroner på landsplan, som over 16.000 vandkunder ikke har betalt, og som i sidste ende alt andet lige kan medføre højere vandtakster. 
Forsyningen vil senere fremlægge et oplæg til, hvordan opgaven konkret gribes an. Eventuelt kan vi samar-bejde med andre forsyninger eller vi kan lave samarbejdsaftale med den kommunale inddrivelses-enhed.

Sammenlægning med to private vandværker
Vandværkerne i Luneborg og Serritslev, som tilsammen har ca. 370 forbrugerne bliver slået sammen med Brønderslev Vand. Bestyrelserne og generalforsamlingerne i de to vandværker har sagt endeligt ja til sam-menlægningen. Forsyningen er gået i gang med at planlægge det praktiske. Sammenlægningen vil for Lune-borgs tilfælde ske pr. 1. oktober, mens kunderne i Serritslev overgår til Forsyningen til nytår.

Vandtab
Vandforsyningens tab i ledningsnettet er stadig uacceptabelt høj, men det er svært at finde bruddene. Vi er medio juni stadig ikke i mål med at opspore alle brud, men der arbejdes systematisk på flere fronter. Vandt-abet var i maj og juni måned 8 pct., men målet er snarest at komme under 4 pct. igen. Der pågår løbende læ-kagesøgning, bl.a. i området ved Kraghede. Selvom der findes et vandbrud ved Kraghede fortsætter detek-tivarbejdet, da dette brud højst kan tegne sig for et tab på to procent-point. Et andet problematisk område synes at være i forbrugsområdet, der forsynes via centralen på Eventyrvej. Vi opfordrer alle forbrugere til at melde ind, hvis de observerer noget, der kan tyde på vandbrud.

Nyt biomasse- og solvarmeanlæg. Status
Solvarme:  Solvarme anlægget har den seneste tid kørt godt og stabilt og med en lidt højere realiseret pro-duktion end forventet. Der er frem til 1. juli i alt produceret ca. 5.000 MWh. På en god sommersolskinsdag produceres varme, som modsvarer en værdi på 50.000 kr. ekskl. moms, såfremt varmen alternativt skulle produceres på gaskedlerne.  
Forsyningen har formelt overtaget anlægget fra Aalborg CSP pr. 1. juli, og garantiperioden, hvor anlægget skal vise at det kan levere, hvad vi er blevet lovet - er trådt i kraft. Entreprenøren er p.t. i færd med at ud-bedre de sidste punkter på mangellisten.
Flisværket: Fremdriften på byggeriet og maskininstallationer går planmæssigt, men vi presser til stadighed på for at holde tempo, så tidsplanen også holder helt i mål. 
Økonomi:  Anlægsbudgettet forventes overholdt.

ORC-tilskuddet: Folketinget har afsluttet behandlingen af lovforslaget, som fjerner den oprindelige paragraf, som vi har søgt tilskud efter, og loven er nu vedtaget. Der er i lovbetænkningen anført en opfordring til mini-steren om at komme de tre værker i møde, som er i klemme, herunder Brønderslev Varme. Samtidig har Forsyningen indsendt fornyet ansøgning til Energinet om tilskud efter en anden paragraf. Sagen er under behandling.

Lasse Riisgaard

Bestyrelsesformand