682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Nyt fra bestyrelserne

09.05.2017

Bestyrelserne for Brønderslev Forsyning A/S, Vand A/S, Varme A/S og Spildevand A/S har holdt møde den 22. august 2017.


Økonomiopfølgning 1. halvår 2017

Der er foretaget økonomiopfølgning samt udarbejdet ny virksomhedsrapport for 1. halvår. Alle fire selskaber i koncernen er generelt i god økonomisk gænge. Vandselskabet har dog været præget af ekstraordinær aktivitet og øgede udgifter til lækagesøgning. I varmeselskabet er der produceret betydeligt mere el i perioden end forudsat, hvilket resulterer i en samlet indtægt på 52 mio. kr. mod budgettets 46 mio. kr. Dette medfører samtidig stigende omkostninger til køb af naturgas.

Forbrugervalg til datterselskaber

Der skal vælges to nye forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til hvert af de tre datterselskabers bestyrelser. Bestyrelsen for moderselskabet har på mødet den 22. august godkendt valgregulativet for forbrugervalget. Den nuværende fire års valgperiode slutter ved årsskiftet. Valget vil snarest blive annonceret i pressen, på facebook og Forsyningens hjemmeside. Bestyrelsen opfordrer til en aktiv indsats omkring opstilling af kandidater. Der skal skaffes ti stillere per kandidat. Selve valget finder sted i slutningen af november måned, og de nye bestyrelsesmedlemmer starter deres virke først i det nye år.

Status på det nye energianlæg

Sol: Anlægget er overtaget fra leverandøren pr. 1. juli. I forbindelse med de udførte performancetest i maj og juni er anlægget fundet i orden, idet dagsydelsen opfylder forventningen.  Produktionen har dog ikke været så god i sommerens løb, da solen ikke har været så meget fremme. Samtidig arbejdes der fortsat med at trimme anlæggets ydelse.

Flisværket: Der er masser af aktivitet på pladsen, og installering af anlægget gør gode fremskridt. I løbet af september beklædes værkets ydre med gyldne strækmetalplader.

ORC-tilskud: Vi afventer stadigvæk myndighedernes godkendelse af den fornyede ansøgning om el-produktionstilskud, som blev indsendt i forsommeren.

Vi forventer, at anlægsbudgettet overholdes.

Kloaksanering Flauenskjold

Kloaksepareringsprojektet i Flauenskjold er nu færdiggjort, og der kan allerede spores en pæn positiv effekt i form af reducerede vandmængder i spildevandskloakken.

Forsyningen vurderer, at vandmængderne i kloakken er faldet betragteligt. Tallene svinger utroligt meget, og det er derfor vanskeligt at give et præcist bud. En løs beregning viser, at vi fremover får en årlig mængdereduktion i spildevandsledningen på i alt ca. 40-50.000 m³, hvilket giver en økonomisk besparelse på driften af Asaa renseanlæg.

Vandtab - status

Historisk har Brønderslev Vand haft et lavt vandtab på 3-5% om året. I år har vi dog måtte konstatere ekstraordinære store tab. Tab der i værste fald kan udløse en afgift til staten på kr. 6,18 pr m³ ved et vandtab over 10% på årsbasis. Der er arbejdet målrettet med at lokalisere og udbedre årsagerne til vandtabet. Senest har det været nødvendigt at anvende lækagesøgningsfirmaet Leif Koch, der indtil videre har resulteret i lokalisering af tre brud.

I slutningen af august er der fundet et nyt brud i Kraghede-området, som Forsyningen har haft særligt fokus på. Forsyningen har i nogle måneder arbejdet intenst med at spore sig ind på problemerne i Kraghede, da vi fra hovedmåleren kan se, at Kraghedeområde har et ekstraordinært stort vandtab. Indsatsen fortsættes indtil problemet er løst. Vi har med det senest fundne brud nu opsporet og repareret tre brud i området siden foråret.

Det gennemsnitlige vandtab i perioden 1. januar – 31. juli 2017 er på 13%.


Lasse Riisgaard

Bestyrelsesformand