682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

09-03-2020

Årsregnskaber - ændringer i takstblad for varme - ny motivationstarif på fjernvarme - udbudpolitik - gravearbejde


Årsregnskaber

Forsyningen har udarbejdet interne udkast til årsregnskaber, som nu videregives til revisionen til kontrol og færdiggørelse. Resultaterne for alle selskaber følger budgettet fint, bortset fra Varme A/S, hvor der er en del variationer i regnskabsposterne, men desuagtet er resultatet i Varme A/S med en underdækning på en lille million kr. i forhold til budgettets nul-forventning væsentligt bedre end forventet tidligere.

Ændringer i takstblad for varme / tilslutningsafgifter

Bestyrelsen for Brønderslev Varme A/S har på mødet den 25. februar 2020 godkendt opdatering og ændring af vilkår og takster for tilslutning til fjernvarme. De nye regler træder i kraft pr. 1. juli 2020.
Baggrunden er, at de nuværende bestemmelser er uklare, og har voldt fortolkningsproblemer blandt andet i nogle byggesager med erhvervsmæssig byggeaktivitet.
Taksterne for tilslutning er tilpasset for at få en bedre dækning af Forsyningens omkostninger. Taksterne har ikke været reguleret de sidste 8-10 år, og bl.a. materialeprisen er steget voldsomt de seneste år. De nye regler kan læses  her.

Ny motivationstarif på fjernvarme

Informationsarbejdet omkring indførelsen af den nye motivationstarif for afregning af fjernvarme er nu gået i gang. Der bliver udsendt informationsmateriale til alle husstande med fjernvarme, der bliver udarbejdet informationsvideoer, som bliver delt på sociale medier og på Forsyningens hjemmeside kan man finde yderligere information med tips og tricks til at optimere sin egen fjernvarmeinstallation. Den nye motivationstarif træder i kraft pr. 1.1.2021.
Med den nye motivationstarif ønsker Forsyningen, at den gennemsnitlige temperatur på returvandet fra fjernvarmesystemet kommer ned på 30° C eller lavere. Det er lavt, men det kan godt lade sig gøre, og en pæn del af forbrugerne lever allerede i dag op til dette mål. Men nu skal resten af forbrugerne også med. En generel sænkning af returtemperaturen vil betyde, at fjernvarmeprisen alt andet lige kan sættes ned for alle forbrugere. Dette skyldes, at både produktion og distribution af fjernvarmen bliver mere energieffektiv ved en lavere returtemperatur. Den nye tarif regulerer den variable del af regningen, alt efter hvor godt – eller dårligt – man udnytter varmeenergien i fjernvarmevandet.
Motivationstariffen er bygget således op, at man får et tillæg på 1% af det variable forbrug i MWh for hver grad Celcius fjernvarmereturvandet ligger over 30°.

Udbudspolitik

Bestyrelsen behandlede på seneste møde et nyt udkast til udbudspolitik. Udbudspolitikken blev første gang vedtaget i 2014. Den nye, reviderede udbudspolitik, som kan læses her, indeholder nu som noget nyt nogle krav om sociale klausuler og miljøforhold. De nye regler træder i kraft med det samme.

Gravearbejder i Brønderslev for vand, vand og spildevand

Forsyningen har gennemført licitation på et fællesprojekt for vand, varme og spildevand omkring Parkvej i Brønderslev By. Der var inviteret seks entreprenører, og Forsyningen modtog fire tilbud, hvoraf det mest gunstige blev udvalgt. For Brønderslev Spildevand A/S omfatter projektet også separatkloakering fra Parkvej via Idrætshøjskolen til Tolstrupvej samt regnvandsbassiner ved Norgesvej, Vestskoven, Idrætshøjskolen og ved Parkvej. I 2020 udføres arbejdet på Parkvej. I 2021-22 forventes strækningen ved NIH og bassinerne udført og i 2023 udføres den sidste nordlige etape. Projektet vil strække sig over 4 år.