682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

13-11-2020

Bestyrelserne har holdt møde den 3. november 2020.


Kvartalsregnskaber og nye takster for 2021

Selskaberne har udarbejdet regnskab for trekvartåret, og alle selskaber ligger pænt i forhold til budgetterne.

Bestyrelsen har ligeledes fastsat takster (ekskl. moms og afgifter) for det nye år:

Vand:                 6,95 kr. pr m3 (Uændret)

Fjernvarme:    438 kr. pr. MWh (2020: 448 kr.)

Spildevand:      36,00 kr. pr. m3 (2020: 34,80 kr.)

Der er desuden foretaget en lille forhøjelse af det faste bidrag for drikkevandsvandforsyningen med 28 kr. til nu i alt 648 kr. ekskl. moms. Takststigningerne er begrundet i almindelig pristalsregulering.

Faldet i fjernvarmetaksten skyldes indførelsen af motivationstariffen. Som følge af tariffen vil nogle forbrugere få et mindre tillæg på taksten, da de ikke afkøler returvandet tilstrækkeligt. Den ekstraindtægt, som Forsyningen  får heraf, bliver direkte tilbageført i takstberegningen, hvorfor denne er sat ned for 2021. Således er alle forbrugere med til at effektivisere produktionen af fjernvarme til gavn for fællesskabet.

Motivationstarif og App – status på informations- og udrulningskampagne

Forsyningen har iværksat en større informationskampagne omkring den nye motivationstarif, som indføres på fjernvarmeområdet pr. 1. januar 2021. Der er bl.a. uddelt informationsmateriale til alle husstande, og der kører en større kampagne på Facebook med videre. Desuden ser det ud til, at de sidste tekniske problemer med den nye App er overvundet, og forbrugerne kan således følge forbruget på en nem måde.

Responsen fra forbrugerne har mest bestået af opklarende spørgsmål og anmodning om teknisk assistance i forbindelse med App’en, og har for størstedelens vedkommende fået positive reaktioner.

Der er p.t. ca. 350 kunder, som har downloadet App’en.

Vi er i løbende dialog med en række større forbrugere, herunder Kommunen som helhed, gymnasium, sygehus m.fl.

Der har været afholdt møde med VVS’erne i byen om det nye tarif-system, og flere af disse har allerede været i kontakt med forbrugere.

Grundvandsbeskyttelse i Nibstrup

Vandforsyningen har erhvervet jordarealer beliggende ved den nye kildeplads, som er under etablering ved Nibstrup, til beskyttelse af de boringsnære områder og vigtige del af det grundvandsdannende opland.

SKAT har bevilget skattefrihed til sælger på dele af arealet nær boringerne, og Landbrugsstyrelsen har givet Forsyningen fem års dispensation til landbrugsdrift. I denne periode forventes Brønderslev Kommune at fastlægge de endelige beskyttelseskrav i relation til grundvandet. Forsyningen er i god dialog med Kommunen om processen.

Vi har også været i dialog med Forsyningssekretariat om godkendelse af jordkøbet i forbindelse med den økonomiske regulering. Herunder har vi sammen med vores revisor desuden søgt at afklare sekretariatets efterfølgende håndtering af eventuelt gensalg af dele af arealerne. Dette er sket med udgangspunkt i den ændrede bekendtgørelse om emnet, som trådte i kraft ved årsskiftet 1.1.2020.

Renovering af vandtårn

Det er tidligere besluttet, at vandtårnet på Eventyrvej skal renoveres indvendigt og udvendigt med henblik på fortsat at indgå som en vigtig del af vandforsyningens tekniske infrastruktur.

Der er afholdt licitation den 29. oktober 2020, og der er nu truffet aftale med den vindende tilbudsgiver.

Vi forventer at påbegynde renoveringsarbejdet medio november og med færdiggørelse i første kvartal 2021.

Mange borgere har interesseret spurgt ind til om der igen kommer belysning på vandtårnet? Hertil er svaret ja, i det den gamle og nedslidte belysning skiftes til en ny, energibesparende teknik baseret på LED-belysning.

Ombygningsarbejder, flisværket

De nye forbedringer på aske- og fjernvarmesystemerne er nu afsluttet, og Fliskedel 2 er opstartet igen.

Forbedringerne har bl.a. gjort, at vi kunne opstarte ORC-turbinen på kun 3 timer. Sidste år brugte vi 3 dage på samme procedure.

Ligeledes har vi forbedret og testet sikkerhedsfunktionerne omkring kedler, ORC og varmepumper, og styringssystemerne klarer i dag uventede driftssituationer og udfald helt automatisk.

Fliskedel 1, som vi ombygger p.t., er nu helt afmonteret for indskubber- og luftsystem, og montage af det nye system er opstartet. Det forventes, at denne kedellinje kan genoptændes efter ombygningen i uge 2.