682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Nyheder fra Brønderslev Forsyning

16-12-2021

Bestyrelsen har holdt møde den 9. december 2021.


Nyvalg til bestyrelsen


Byrådet (generalforsamlingen) har efter kommunalvalget den 16. november 2021 den 1. december 2021 udpeget medlemmer til bestyrelsen af Brønderslev Forsyning A/S. Valgt er:


• Lasse Riisgaard (V), valgt som formand
• Johannes Trudslev (S), valgt som næstformand
• Jens Andersen (V)
• Lars. E. Sørensen (NB)
• Henning Jørgensen (SF)


Ved valg i oktober har medarbejderne på Forsyningen udpeget følgende som bestyrelsesmedlemmer til Forsyning A/S:


• Ingeniør Jan Aarup
• Distributionstekniker Preben F. Kjølby


De syv ovennævnte personer udgør således i forening pr. 1.1.2022 den nye bestyrelse for Forsyning A/S.


Der er ved valg mellem forbrugerne ultimo november 2021 blevet udpeget nye bestyrelsesmedlemmer til datterselskaberne (valgt for to år). Valgt er:


Brønderslev Varme A/S
• Svend Andersen
• Mark Lundorf Poulsen


Brønderslev Vand A/S

• Lars Konnerup
• Mark Lundorf Poulsen


Brønderslev Spildevand A/S


• Lars Konnerup
• Mark Lundorf Poulsen


Anders Kurt Kristensen blev valgt som suppleant til alle tre datterselskaber.

Bestyrelserne for datterselskaberne vil blive konstitueret på et møde den 6. januar 2022.

VARME A/S: Revision af almindelige og tekniske bestemmelser

Der er vedtaget et nyt sæt bestemmelser. Der har været tale om en større revision, der har taget udgangspunkt i det udkast til nyt regulativsæt, som Dansk Fjernvarme har udarbejdet, og som i øvrigt har været meget længe undervejs. Forsyningen har i arbejdet fået juridisk bistand og kvalitetssikring fra advokatfirmaet Energi & Miljø.


De nye/ændrede punkter omfatter:


Almindelige bestemmelser:

 • Generelt præciseringer om aftaleforhold og kommunikation afsnit 1 og 2.
 • Tilgængelighed af tariffer i afsnit 4.
 • Præciseringer omkring måleraflæsninger med fjernaflæste målere i afsnit 5.
 • Diverse tilføjelser og præciseringer i afsnit 5 vedr. betalinger, restanceinddrivelse, m.m.
 • Opdatering efter gældende regler om tilsyns- og klagemyndigheder i afsnit 7.

 

Tekniske bestemmelser

 • Generelt præciseringer om aftalegrundlag og stikledningens etablering afsnit 1 og 2.
 • Præcisering vedr. autorisationsarbejde i afsnit 3.
 • I afsnit 5 er der sket en skærpelse af krav til dimensionering af fremtidige brugsvandsanlæg (de skal udlægges for en fremløbstemperatur på 55 grader med 60 grader tidligere) samt opdatering af normhenvisningerne.
 • I afsnit 11 beskrives driftsbestemmelsernes vilkår vedr. fremløbstemperatur, afkøling og returtemperatur samt differenstryk.
 • Øvrige afsnit gennemskrevet efter nyeste oplæg fra Dansk Fjernvarme, men uden de store ændringer.
 • Opdatering efter gældende regler og tilsyns- og klagemyndigheder i afsnit 14.
 • Opdateringer af div. bilag, men ikke de store rettelser.

Forsyningen er på hjemmesiden i færd med at lave en ny ”FAQ-funktion”, hvor de væsentligste/hyppigst stillede spørgsmål bliver besvaret – gældende for alle forsyningsarter.


Etablering af rekreative elementer ved regnvandsbassin i Klokkerholm

Forsyningen har imødekommet en ansøgning fra en borgergruppe i Klokkerholm, som for egne midler ønsker at skabe nogle rammer for en god, rekreativ udnyttelse af arealerne omkring det nye regnvandsbassin, som etableres i Klokkerholm. Pleje og vedligehold af borde og bænke mv. vil være Forsyningen uvedkommende, og vil blive løst af frivillige kræfter fra Klokkerholm.

Forsyningens ordensregler vil blive informeret via skiltning.


Forsyningen er indstillet på, at dette godt kan lade sig gøre, når blot der til enhver tid er fuld adgang for Forsyningen til at foretages nødvendig drift og vedligeholdelse af bassinet. Det vil primært sige, at der skal friholdes en tre meter bred køreadgang rundt om hele bassinet. Der er andre steder i kommunen etableret lignende ordninger.


Med venlig hilsen


Lasse Riisgaard
Formand for bestyrelsen