682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyheder fra bestyrelsen

01-02-2021

Bestyrelsen har holdt møde den 26. januar 2021


Engene i Brønderslev

Forsyningen er i dialog med Brønderslev Kommune om udarbejdelse af den kommende lokalplan for bydelen Engene i Brønderslev syd. Der skal lægges planer for forsyningen af både vand, fjernvarme og spildevandsafledning, ligesom der skal fastlægges principper og konkrete løsningsforslag for håndteringen af regnvandet i området. På fjernvarmesiden arbejder Forsyningen p.t. med en ide om, at området skal forsynes med en løsning, hvor der med tilbud om digital styring af fjernvarmeinstallationen og øvrige funktioner i de kommende huse (alarmsystem, ventilation, lys mv.) kan tilbydes en intelligent og fremtidsrettet løsning.

Holder tidsplanerne forventer Forsyningen, at de første huse tilsluttes forsyningsanlæggene i løbet af 2022.

Fjernvarme til Brønderslev Syd

Forsyningen har ansøgt Brønderslev Kommune om at udpege Erhverv Syd som kommende fjernvarmeområde gennem udarbejdelse af et projektforslag herom. Det samlede varmebehov i området omkring Erhvervsparken og Håndværkervej er groft anslået til ca. 2.100 MWh med et maksimalt potentiale på ca. 3.000 MWh.

Vi afventer afgørelsen fra Kommunen.

Forsyningen har primo januar udsendt informationsskrivelse til alle virksomheder i området. Ved en konvertering til fjernvarme, vil virksomhederne kunne ansøge om at få en skrotningspræmie fra staten for udskiftning af deres gasfyr til fordel for fjernvarme.

Flisværket

De store mekaniske ombygninger, som blev igangsat efter afslutningen af voldgiftssagen, har fulgt tidsplanen og kedellinje 2 er nu fuldt ombygget. Kedlen er i januar måned idriftsat igen. Vi har fra og med denne uge igen overtaget den daglige drift af kedlen fra leverandøren efter diverse test, og den kører yderst sikkert og pålideligt med 100% last. Også ORC’en er oppe i fulde omdrejninger igen og producerer på et godt døgn indtægter ved salg af vedvarende energi-strøm for ca. 85.000 kr.

På askesystemet er den sidste komponent modtaget i denne uge og monteres snarest muligt.

EDB-mæssigt mangler der programmering for varmepumperne samt tilretninger af styring og reguleringerne mellem det nye system og det oprindelige, men dette arbejde er i gang.

Til sommer tager Forsyningen fat på en tilsvarende ombygning af den anden kedellinje, så denne er klar til næste fyringssæson.

Renovering af vandtårn

Renoveringen af vandtårnet på Eventyrvej er godt i gang, og kører efter tidsplanen. Det har dog af hensyn til Covid-19 foranstaltninger, været nødvendigt at forlænge tidsplanen for at undgå, at forskellige håndværkere er på arbejdspladsen samtidigt. Vi prioriterer stadig idriftsættes af vandtårnet højt, og p.t. planlægges dette at ske primo marts.

Status er, at den indvendige renovering af selve vandbeholderen næsten er færdiggjort. Vandbeholderen har vist sig at være i god stand, men selvfølgelig præget af mange års drift. Derudover er der monteret nye elkabler i trapperum og eltavler i tårnrum. Montagearbejdet er dog ikke færdiggjort.

Selve klimaskærmen vil efter udbedring af betonskader blive malet, hvilket er vurderet til at være den bedste og billigste løsning, om end der fra tid til anden også i fremtiden skal forventes småreparationer.

Afgiftsstigninger

De statslige myndigheder har varslet nogle mindre stigninger på afgifter på spildevands- og drikkevandsområdet. Der er ikke tale om de store beløb, men omkostningerne vil blive indregnet i driftsselskabernes økonomi, hvilket vil blive indregnet i næste års takst.

Evaluering af bestyrelsen arbejde

På de indre linjer har bestyrelsen besluttet, at foretage en professionel evaluering af bestyrelsesarbejdet i samarbejdet med firmaet Pluss Leadership, som er specialiseret i bestyrelsesarbejde - Governance - i offentligt ejede virksomheder. Der er meget fokus på forsyningsselskabernes virke og resultater fra myndigheders side, og en øget professionalisering af arbejdet vil kun være et plus. Emnet er taget op, fordi bestyrelsen ifølge anbefalingerne om god selskabsledelse af kommunalt ejede selskaber løbende bør evaluere, og udvikle sit arbejde med henblik på at kunne udføre sin opgave bedst muligt.