682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev oktober 2021

11-10-2021

 

Ny Vand- og spildevandschef

Der er ansat ny vand- og spildevandschef pr. 1. november 2021. Valgt er Helle Strandbæk, som kommer fra en stilling som funktionschef i Aalborg Forsyning/Kloak. Helle Strandbæk afløser Per Grønvald, som pr. 1. september 2021 er blevet ansat som direktør i Skanderborg Forsyning.

Nyt årshjul for bestyrelsesarbejdet

Forsyningen har med virkning fra juni 2021 implementeret et nyt årshjul for bestyrelsens arbejde. Det nye årshjul flytter fokus mere over på den samfundsmæssige sammenhæng, forsyningen indgår i, og de udfordringer på kort og lang sigt, der følger heraf. Tilsvarende ændres det bagudrettede fokus således at løbende rapportering om selskabets drift og bestyrelses tilsynspligt overvejende forudsættes håndteret gennem de fremsendte, skriftlige statusrapporteringer. Samtidig har bestyrelsen besluttet af holde fællesmøder for alle fire bestyrelser fremover for herigennem at øge den indre sammenhæng mellem datterselskabernes virke og de overordnede strategier.

Valg af nye forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

I henhold til Forsyningens vedtægter samt lovreglerne herom, skal der vælges nye forbrugerrepræsentanter til datterselskaberne for vand, varme og spildevand. Der er udarbejdet revideret valgregulativ til valget af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Formen er ligesom sidst, men en ændring er, at valget denne gang kun gælder for to år. Dette skyldes hensynet til kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. I 2023 foretages nyvalg af nye forbrugerrepræsentanter, denne gang atter gældende for en fireårs periode. De nærmere detaljer kan ses her på Forsyningens hjemmeside.

Selve valghandlingen vil foregå i perioden 23. november til 30. november 2021. Valget foretages elektronisk.

Nye budgetter for 2022


Der er vedtaget nye driftsbudgetter for 2022. Der er ikke store ændringer i budgetterne sammenholdt med sidste år. Selskaberne er alle i god gænge, også økonomisk set. Lønningerne stiger dog lidt mere end sædvanligt, hvilket skyldes at Forsyningen har oprustet internt på domicilservice og på projektkontoret. Omvendt forventer Forsyningen at spare eksterne omkostninger til rengøringsservice udefra, ligesom det er forventningen, at Forsyningen fremover kan spare på rådgivningsomkostningerne, særligt på drikkevandsområdet på både drift og anlæg.

Vandtårnet er blevet renoveret

Forsyningen har i 2020-21 foretaget en grundig renovering af de bygningsmæssige rammer og en grundig renovering af de bygningsmæssige rammer og en teknologisk opdatering af teknikken, som sikrer vandtårnet i Brønderslev mange år frem. Vandtårnet, der i 65 år har været et vartegn for Brønderslev, vil dermed også fremover indgå som et centralt element i vandforsyningen. Der har tidligere været talt om at nedlægge vandtårnet, og omdanne dette til eksempelvis kulturelle formål, men denne tanke blev endelig skrinlagt af bestyrelsen for et par år siden. Et grundigt teknisk gennemsyn af selve vandtanken og de bærende konstruktioner viste, at tårnet sagtens kunne gøre tjeneste mindst 25 år frem i tiden. og da beregninger viste, at en renovering samtidig var økonomisk gunstig, valgte Forsyningen at renovere tårnet og forny al rørføring og styringsteknik.

For mange beboere i Brønderslev vil det efter bestyrelsens vurdering tillige være kærkomment, at også det karakteristiske grønne lysbånd nu er opdateret med en ny LED- belysning. Et lille arrangement tirsdag aften den 12. oktober vil officielt markere, at vandtårnet nu igen indgår i den daglige drift, og det grønne lys vil blive tændt.

Motivationstarif på fjernvarmen

Forsyningen indførte med virkning fra 1. januar 2021 en såkaldt motivationstarif, der skal motivere til, at den enkelte forbruger optimerer virkningen af eget fjernvarmeanlæg. Samtidigt blev den variable afgift sat ned. Ved en bedre udnyttelse af energien i fjernvarmevandet vil alle forbrugere få glæde heraf, da dette medfører færre omkostninger for fjernvarmeforsyningen, hvor økonomien drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Der afholdes møde med interesserede forbrugere den 26. oktober om motivationstariffen på Forsyningen, hvor det vil være muligt af dykke ned i egne tal. Tilmelding på mail: Kundeservice@bronderslevforsyning.dk.

Med venlig hilsen

Lasse Riisgaard

Formand for bestyrelsen

Mobil: +45 51 39 10 34