682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Tilslutning erhvervsejendomme

Hvis du tilslutter en erhvervsejendom til det almene spildevandssystem gælder der særlige regler. De er beskrevet i betalingsvedtægten for Brønderslev Spildevand A/S og fremgår også af reglerne i betalingsloven. 

 

Erhverv i byzone

Generelt gælder det i byerne, at en erhvervsgrund, som ikke har været tilsluttet før, skal betale et standard tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m2 matrikulært areal. Dette gælder uanset om hele matriklen udnyttes i første omgang, og det er Kommunens spildevandsplan som bestemmer om tilslutningen gælder både for spildevand og overfladevand, eller evt. kun spildevand. Reglerne kan være lidt komplekse, så vi vil anbefale, at du kontakter os så tidligt som muligt, så vi kan finde den bedst mulige model for tilslutningen.

Erhverv i landzone

I landzone beregnes kloaktilslutningsbidraget ikke på baggrund af det faktiske grundareal som i byzone, men for et skønnet areal, der fastsættes ud fra det bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. Det faktiske areal udgøres af arealet på alle bygninger (etagekvadratmeter ved flere etager), hvorfra der tilledes overflade- og spildevand til kloakken. Den skønnede bebyggelsesprocent fastsættes ud fra et skøn over den formodede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for en tilsvarende erhvervsejendom i byzone.

Byggemodninger

Udførelse af privat byggemodning som forventes tilsluttet alment spildevandsanlæg kræver tilladelse fra os. Tilladelsen omfatter såvel de tekniske vilkår som projektets økonomi.

Hvis anlægget umiddelbart efter færdiggørelsen forudsættes overtaget af os, træffes der i forbindelse med tilladelsen til privat byggemodning aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved overtagelse af anlægget.

Hvis vi overtager spildevandsanlægget, betaler udstykkeren tilslutningsbi­drag for området og vi yder udstykkeren økonomisk kompensation for spildevandsanlæggets værdi i henhold til aftale herom.

Reglerne for private udstykninger m.v. fremgår af Kommunens spildevandsplan og vores betalingsvedtægt. Overvejer du at påbegynde et sådant arbejde, vil vi anbefale, at du kontakt os så tidligt som muligt.

Vandafledningsbidrag

Der betales vandafledningsbidrag efter reglerne i betalingsvedtægten. For erhverv gælder dog den særlige omstændighed, at du kan få rabat efter den såkaldte trappemodel, hvis dit forbrug er over 500 m3.

Fritagelse for vandafledningsbidrag

Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, behøver du ikke at betale vandafledningsbidrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandssystemet.

Hvis du skal have fradrag for denne del af spildevandet kræves det, at den vandmængde der ønskes fradrag for, kan henføres til erhvervsdelen og ledes gennem en godkendt bimåler eller at den der ønsker fradraget, er i stand til at godtgøre/udregne størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Udregningen skal godkendes af os.

Særbidrag

Din virksomhed skal betale særbidrag, hvis den tilleder spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand til spildevandsanlægget, og når tilledningen giver anledning til meromkostning samt til særlige foranstaltninger i forbindelse med spildevandsanlæggets etablering og drift.

Særbidrag er et forhøjet vandafledningsbidrag på m3 spildevand, som afregnes udover den almindelige takst for vandafledningsbidrag på den pågældende virksomhed.

Særbidraget vil typisk blive afklaret i forbindelse med udarbejdelse af den kommunale udledningstilladelse fra virksomheden.