Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Brønderslev Forsyning

Oprettet 05 maj 2022

Årsrapport 2021
Bestyrelsen har den 26. april 2022 gennemgået og godkendt 2021-årsregnskaberne for såvel moderselskabet som de tre datterselskaber for varme, vand og spildevand. Årets resultater er i alle selskaber tilfredsstillende og budget-overholdelsen har været god. Regnskaberne skal nu endelig godkendes på generalforsamlingen, som finder sted ultimo maj 2022.


Ny Miljø- og bæredygtighedspolitik
Bestyrelsen har godkendt en ny, revideret miljø- og bæredygtighedspolitik. Den er oprindeligt formuleret som et kortfattet dokument, som bestyrelsen tiltrådte ultimo 2016. Tiden er nu inde til en update.
Politikken er rettet til i forhold til indholdet af forretningsstrategien fra 2019, så verdensmålene også er kommet med i den nye politik. Derudover er der eksplicit indføjet den målsætning, at Forsyningen skal have gennemført en grøn omstilling på alle væsentlige punkter inden 2030: ”Forsyningen stræber efter at opnå reel miljømæssig bæredygtighed i 2030”.


Den nye miljø- og bæredygtighedspolitik vil blive offentliggjort via hjemmesiden.


Afdækning af energikøb for næste varmesæson
Forsyningen har i den sidste tid forhandlet priser for indkøb af træflis til kraftvarmeværket for næste år. Krigen i Ukraine og den generelt høje gaspris har også forplantet sig til markedet for indkøb af flis og biomasse.
Selve prisen på energikøbet forventes på denne baggrund at stige med ca. 15%, svarende til godt to mio. kr. på årsbasis. Da Varmeforsyningen samtidig tjener gode penge på salg af el til ekstrahøje priser, er det forventningen, at prisstigningen på flis ikke føre til prisstigning i selve varmetaksten overfor forbrugerne. Grundet den helt ekstraordinære situation med usikkerheden afledt af den nærværende energikrise, krigen i Ukraine og andre forhold afledt heraf, er det dog for tidligt at love, at vi kan fastholde den i Brønderslev lave varmepris til næste år, selv om dette naturligvis er bestyrelsens mål.


Bæredygtighedsdeklaration
Varmeforsyningen er i færd med at udmønte et krav om at kunne redegøre for CO2 -belastningen fra produktion af fjernvarme. Disse oplysninger gøres i løbet af nogen tid tilgængelige for forbrugerne via hjemmesiden via en såkaldt CO2-deklaration. For året 2021 er tallene således:
CO2-udledning = 7.313 ton CO2
Varmeproduktion = 129.833 MWh

De to tal divideret med hinanden = CO2-udledning 2021 = 56,3 g CO2/kWh Varme


For el i Danmark foreligger tallet ikke endnu, men det vil blive større end i 2020, hvor vores elforbrug udledte 133 g CO2/kWh el. Også Vand og Spildevandsselskaberne vil i løbet af nogle år skulle kunne dokumentere bæredygtighedsniveauet, idet der er et krav om at disse selskaber i år 2030 skal være både energimæssigt og klimamæssigt- dvs. CO2 - neutrale.


På den positive side tæller, at såvel Spildevandsforsyningen som Varmeforsyningen har fået gang i de nye op-satte solceller til lokal energiproduktion på anlæggene, således at en del af den fremtidige elproduktion er grøn, dvs. uden CO2-belastning.


Status for udbygning af fjernvarme i Erhverv Syd
På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at igangsætte et projekt med etablering af fjernvarme til Erhverv Syd. Kommunen har tidligere godkendt et projektforslag herom. Der er ultimo april måned opnået tilsagn om tilslutning svarende til mere end 70% af det i projektforslaget estimerede varmeforbrug i området. Projektet tegner således tegner lovende. Aktuelt er materialerne ved at blive bestilt hjem, og lykkes det at få fjernvarmerør osv. købt ind på et marked, der i løbet af få uger er blevet glohedt, er det målet og forventningen, at der kan leveres fjernvarme til erstatning af naturgas i området inden vinteren 2023.


Fjernvarme til Serritslev?
Forsyningen har foretaget en indledende og foreløbig estimering af omkostningerne ved at forsyne Serritslev med fjernvarme. Her opvarmes husene i dag med naturgas eller olie. Projektet vil omfatte etablering af ny transmissionsledning fra kraftvarmeværket på Virksomhedsvej til Serritslev, etablering af lokalt distributionsnet i hele byen samt anlæg af en lokal energiakkumuleringstank. Hertil kommer stikledninger. Der er således tale om et ret omfattende projekt.


Forsyningen har ønsket, at der nedsættes en lokal borgergruppe fra Serritslev, som arbejder videre med projektet ud fra forudsætningen, at Forsyningen tilbyder at støtte den lokale projektgruppe med råd og beregninger, herunder evt. at udarbejde ansøgning om tilskud fra Energistyrelsen. Der kan for nuværende ansøges om tilskud svarende til max. 20.000 kr. per olie/gasfyr, der konverteres til fjernvarme.