Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Brønderslev Forsyning 06-09-2022

Oprettet 06 september 2022

Strategiopfølgning

Forsyningen har lavet opfølgning på koncernstrategien og de vedtagne fyrtårnsmål. Det går overordnet godt for Forsyningen med opfyldelse af de vedtagne mål, som dækker perioden frem til 2023, hvor strategien igen skal fornyes.

Aktuelt er Forsyningen naturligvis også som så mange andre påvirket af de meget høje energipriser på el og gas, som især rammer vores vand- og spildevandsselskaber. For fjernvarmeselskabet er situationen nærmest det modsatte. Også her mærker vi de høje energipriser på indkøbssiden, men samtidig nyder selskabet godt af en stor indtjening på den tilhørende elproduktion, der kan afsættes til tilsvarende høje priser.

For så vidt angår opfølgning på strategien på datterselskaberne, så er der her mange nye initiativer i spil, som samlet peger i retning af øget digitalisering, optimering af arbejdsprocesser og fortsat fokus på nedbringelse af miljøeffekter i form af udslip af klimagasser mv. For drikkevandselskabet bliver hovedudfordringen de næste år at få bygget et nyt vandværk, at få beskyttet de boringsnære områder på kildepladserne og få igangsat produktionen på den nye kildeplads i Nibstrup. Både behovet for nybyggeri og beskyttelse af kildepladserne vil udløse ekstra investeringsomkostninger, som i et vist omfang nødvendigvis må overføres til taksten fremadrettet.

For Fjernvarmeselskabet er det p.t. den forestående sammenlægning med Ø. Brønderslev Varme, der fylder. Også udbygningen af fjernvarmenettet i Erhverv Syd er godt i gang. Der er allerede før sommerferien indgået aftaler om prisen på flis leverancerne frem til næste sommer. Selv om flisen er steget ca. 15%, er der p.t. ingen større takstforhøjelser i sigte for fjernvarmen, bortset fra en forventet, men begrænset inflations-regulering.

For spildevands vedkommende er det p.t. en omlægning af vagten og ibrugtagning af nye digitale værktøjer, som er i fokus. Den største udfordring for spildevandsselskabet på mellemlang sigt, dvs. fra næste år og 10-15 år frem, er at behovet for renovering af kloaknettet stiger voldsomt som følge af aldersnedslidning. Mange anlæg er etableret i perioden 1960-1970, og når endelig udløbsdato i løbet af 2020’erne og op gennem 2030’erne. For ikke at stå med en uoverstigelig økonomisk byrde til den tid, vil selskabet være nødt til at opstarte renoveringen før dette sker, så meromkostningen kan udjævnes over længere tid og over flere generationer. Selskabet er i færd med at analysere herom og vil vende tilbage med yderligere information i løbet af efteråret.

Flere solceller på vej

Der er på grund af de høje elpriser rigtig god økonomi i at opsætte solceller, og Forsyningen har derfor indhentet tilbud på et nyt anlæg på 100 kW til opsætning på Asaa Renseanlæg og et anlæg på 2-400 kW på Kraftvarmeværket på Virksomhedsvej.

Tidligere på året blev der igangsat strømproduktion fra to nye solcelleanlæg på henholdsvis Flisværket og
Brønderslev Renseanlæg, og det er de gode erfaringer herfra, der nu føres videre. Med generelt højere elpriser, fremover vil anlæggene være tilbagebetalt efter 6-7 år mod tidligere forventet 11 år. Anlæggene har en forventet levetid på 25-30 år.

PFAS i drikkevand og spildevand

Pressen skriver for tiden meget om forurening af drikkevandet og spildevandet flere steder i Danmark. Her er
tale om det såkaldte PFAS – en samlebetegnelse for en række fluorholdige, svært nedbrydelige og miljøfarlige
stoffer. Forsyningen følger udviklingen i PFAS nøje, og følger myndighedens anbefaling om måling for summen
af PFAS i ledningsnet.

Brønderslev Vand analyserer for PFAS to gange årligt ved taphaner på ledningsnet iht. anvisning fra Brønderslev Kommune. Vandanalyserne viser, at der ikke er målt PFAS over detektionsgrænsen.

Ny IT-strategi og -beredskabsplan vedtaget

Forsyningen har udarbejdet en ny IT-strategi og en ny beredskabsplan i tilfælde af nedbrud, hacking, kriminalitet eller lignende. Grundfilosofien er en pragmatisk indgang til etablering af den grundlæggende infrastruktur med en høj grad af indbygget sikkerhed og risikominimering ved utilsigtede hændelser. Formålet med beredskabsplanen er at kunne komme hurtigst muligt tilbage til sikker drift på bagkanten af et nedbrud/en hændelse.
På de indre linjer er der endvidere foretaget en opdatering af den gældende IT-politik overfor medarbejderne.

Forsikringsforhold

Bestyrelsen har gennemgået de eksisterende forsikringsforhold. Bestyrelsen finder, at den nuværende dækning på rimelig vis afspejler vores risikoforhold. Det er besluttet at forlænge det nuværende program endnu to år forinden forsikringsporteføljen skal genudbydes.

IWA Kongres 2022

Den internationale vandorganisation IWA afholder i år en stor international kongres i København, hvor der forventes over 10.000 deltagende ”vand-professionelle” fra hele verden. Brønderslev Forsyning deltager sammen med andre nordjyske forsyninger på kongressen, og vi har også et lille indlæg. Endvidere er Forsyningen, sammen med en anden dansk forsyning, blevet inviteret til et særskilt møde med det store vandforsyningsselskab, som forsyner hele Tokyo med drikkevand. Emnet er vores erfaringer med digitale vandmålere og især, hvorledes der kan skabes merværdi for både selskab og kunder ved intelligent udnyttelse af de mange data, som målerne afleverer på timebasis. Brønderslev Forsyning er efterhånden i branchen blevet anerkendt som en af pionererne i Danmark på dette område.