Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Brønderslev Forsyning 14-11-2022

Oprettet 14 november 2022

Det årlige forbrugermøde
Det årlige forbrugermøde afholdes torsdag den 24. november kl. 19.00-20.30 på Hotel Phønix.
Alle er velkomne!
Som traditionen byder, vil Forsyningen redegøre for stort og småt inden for hver af de tre forsyningsarter vand, spildevand og fjernvarme. På mødet vil også taksterne for det nye år blive præsenteret.


Ny kundeundersøgelse
Forsyningen har gennemført en kundeundersøgelse i kølvandet på fællesprojektet med renovering af både kloak, vand og fjernvarme, som i år er gennemført i Nygårdsvej/Nygårdsvænget, hvor en række beboerne er blevet interviewet. Undersøgelsen tegner generelt et positivt billede af indsatsen, herunder det kommu-nikative, selvom der selvfølgelig også er punkter, Forsyningen kan tage med i den videre udvikling af        virksomhedens kundeorienterede indsats. Deltagerne ser generelt positivt på gennemførelsen af projektet. Deltagerne har generelt oplevet få alvorlige gener, og de accepterer dem i vid udstrækning set i lyset af    nødvendigheden og omfanget af arbejdet. Gener er f.eks. støj og afspærringer.

Deltagerne har forskellige opfattelser af informationsindsatsen. De er dog generelt set ikke utilfredse. Flere nævner dog, at det ville være fint med en mere præcis tidsplan. Folkene i marken / vores entreprenør har spillet en nøglerolle i forhold til den positive vurdering af arbejdet. De har været flinke og hjælpsomme, og er ofte blevet anvendt som informationskilde. Med baggrund i undersøgelsen vil Forsyningen opprioritere
informationsindsatsen med forskellige virkemidler.

Det er Forsyningens hensigt at gentage en sådan kundeundersøgelse med regelmæssige mellemrum.


Ny version af Forsyningens forbruger-App
Efter lang tids venten har vores leverandør opdateret forbrugerappen, så den nu viser både fremløbs- og returtemperaturen. Dette har været et stort ønske både fra Forsyningen og fra forbrugere, som har henvendt sig om dette. Ændringen giver brugeren et bedre overblik over fjernvarmeforbruget og afkølingen. Et bedre overblik gør det nemmere for forbrugerne at gøre en indsats for at optimere egen fjernvarmeinstallation, så afkølingen forbedres, og samtidig kan forbrugerne holde øje med resultaterne af denne indsats.

 

Afslutning af innovationsprojektet HEATMan / HEAT 4.0
Forsyningen har I de seneste tre år deltaget i et stort udviklingsprojekt, som samlet har fået 25 mio. i støtte fra Innovationsfonden. En række store, spændende fjernvarmeaktører har været sammen om projektet: Danfoss, Logstor, Grundfos, Kamstrup, NIRAS, Århus Universitet, DTU, softwarefirmaerne Enfor, EMD, og Neogrid samt Center Danmark m.fl. Emnet har været digitalisering af fjernvarmen, herunder udnyttelse af nye såkaldte ”cloud-løsninger” til deling af data. Det har været meget udbytterigt for varmeselskabet at    deltage i dette projekt, da vi herigennem har fået optimeret en række af de styrings- og overvågningsværktøjer, vi anvender i det daglige. Det har også været spændende at blive fremhævet af f.eks. DTU som en ”fremsynet og samarbejdsvillig partner”, idet især DTU har haft megen glæde af at kunne dykke ned i vores mange driftsdata. DTU har udgivet en del videnskabelige publikationer på baggrund heraf. Projektet har lavet et klip omkring den del, hvor Brønderslev Forsyning særskilt har gjort en indsats (se link: HEAT 4.0 - Fremtidens digitale fjernvarme - YouTube).


Nyt IT-værktøj til analyse af uvedkommende vand i kloaksystemet
Forsyningen har fået udviklet et nyt digitalt analyseværktøj, der gør det muligt at lave detaljerede analyser af, hvorhenne i kloaksystemet, der er størst problemer med det, Forsyningen kalder uvedkommende vand: Dvs. indsivning af grundvand, regnvand i spildevandskloakken og andre kilder til forøget vandmængde, som ikke skyldes afløb fra sanitære anlæg. Samtidig vil systemet i løbet af næste år også kunne overvåge og ana-lysere de såkaldte overløb fra kloaksystemet, som finder sted nogle gange om året, hvor der kommer rigtig store regnskyl. Alt sammen vil medvirke til, at den fremtidige renoveringsindsats kan optimeres og på sigt spare forbrugerne for omkostninger til unødvendig rensning af det uvedkommende vand, ligesom også miljøet i åer og vandløb vil få det bedre.

Med venlig hilsen

 

 

Lasse Riisgaard

Formand for bestyrelsen

Mobil 51391034