Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Brønderslev Forsyning 18.10.2022

Oprettet 18 oktober 2022

Bestyrelserne har holdt møde den 11. oktober 2022

Øster Brønderslev Fjernvarme lægges sammen med Brønderslev Varme.
Generalforsamlingerne i Øster Brønderslev Fjernvarme Amba og i Brønderslev Varme A/S har besluttet, at de to selskaber sluttes sammen. Brønderslev Varme overtager som det fortsættende selskab derved forsyningspligten i Øster Brønderslev.
Fra Brønderslev Varme’s side glæder vi os meget til at få udvidet "familien" med alle fjernvarmeforbrugerne i Øster Brønderslev, så vi sammen kan skabe endnu bedre løsninger fremover. Forbrugerne i Øster Brønderslev vil opleve, at regningen for fjernvarme vil falde betydeligt. Til sammenligning er den gennemsnitlige pris for opvarmningen af et standardhus i dag næsten tre gange så høj i Øster Brønderslev som i Brønderslev by.
Der er allerede stor aktivitet med selve anlægsarbejdet. Der skal etableres en ny transmissionsledning fra området ved pendlerpladsen ved Erhverv Syd frem til varmeværket i Øster Brønderslev. Forsyningen forventer, at varmeleverancen kan opstartes den 1. december.

Mulig fjernvarme til Serritslev
Det går trægt med at få forhåndstilmeldinger fra borgerne i Serritslev om tilkobling til fjernvarme. Der er p.t. kun indkommet 48 tilkendegivelser, og der skal mindst 150 interesserede husstande til, før at projektet giver mening. Forsyningen har ved en rådgivende ingeniør fået udarbejdet et projektforslag med gennemregnede økonomioversigter, der understøtter dette krav.

Bestyrelsen har derfor valgt at stoppe projektet. Et alternativ til fjernvarme kan være en varmepumpe.

Afslutning af Innovationsprojekt
Forsyningen har I de seneste tre år deltaget i et stort udviklingsprojekt, som samlet har fået 25 mio. i støtte fra Innovationsfonden. En stor række spændende fjernvarmeaktører har været sammen om projektet: Danfoss, Logstor, Grundfos, Kamstrup, NIRAS, Århus Universitet, DTU, softwarefirmaerne Enfor, EMD, og Neogrid samt Center Danmark m.fl. Emnet har været digitalisering af fjernvarmen, herunder udnyttelse af nye såkaldte ”cloud-løsninger” til deling af data. Det har været meget udbytterigt for varmeselskabet at deltage i dette projekt, da vi herigennem har fået optimeret en række af de styrings- og overvågningsværktøjer, vi anvender i det daglige. Det har også været spændende at blive fremhævet af f.eks. DTU som en ”fremsynet og samarbejdsvillig partner”, idet især DTU har haft megen glæde af at kunne dykke ned i vores mange driftsdata, og fået udgivet en del videnskabelige publikationer på baggrund heraf.

Opfølgning på anlægsprojekter
Der er udarbejdet opdateret oversigt over anlægsprojekterne. Der er for tiden megen stor aktivitet, og der arbejdes på højtryk med anlægsprojekter flere steder i byen: Byggemodning med fjernvarme i Erhverv Syd, opkoblingen til Øster Brønderslev, ligesom byggemodningen i Engene står for døren.
Ligeledes arbejdes med lovpligtig planlægning af kildepladsbeskyttelse på drikkevandsområdet. Der afholdes i
oktober informationsmøder med berørte lodsejere i den såkaldte BNBO-områder, de boringsnære beskyttelsesområder.
Yderligere arbejdes med renovering af gadeledninger flere steder, etablering af nytilslutninger og
endelig den længe varslede lukning af Sdr. Vandværk, som finder sted i denne måned.

Mere fart i kloakrenoveringen
Bestyrelsen har efter en grundig drøftelse og analyse besluttet, at der fremover skal afsættes flere midler til at renovere kloaknettet. Investeringerne i renovering har de seneste år ligget på ca. 26 mio. kr., men det har vist sig at dette niveau er for lavt. Det beregnede såkaldte ”kloakefterslæb”, altså manglende renovering, er steget siden 2017. Samtidig ser vi ind i en fremtid, hvor renovering af de store strækninger af kloakker, som blev anlagt i 1960- og 70’enes byggeboom, trænger sig mere og mere på. For således ikke om føje år at stå med meget store omkostninger til renovering finder bestyrelsen, at det er udtryk for rettidig omhu dels at komme det nuværende efterslæb kvit, og dels at komme i gang med at afvikle den ”pukkel” af renoveringsopgaver, der venter forude. Endelig må investeringsniveauet også hæves på baggrund af den stigende inflation, der gradvis udhuler, hvor mange meter rør Forsyningen eksempelvis kan renovere for 10 mio. kr.

Recertificering af Brønderslev Vand A/S
Vandforsyningen har ultimo september haft ekstern audit på ledelsessystemet ISO 22000, som styrer sikkerheden omkring vandforsyningen med særligt fokus på fødevaresikkerhed. Forløbet gik godt, og Forsyningen fik fornyet certifikatet for en ny treårig periode.

International Water Congress 2022 i Bellacenter
Forsyningen har deltaget i en stort anlagt internationale vandkongres og -udstilling, som i år var kommet til
Danmark (Bellacenteret), hvor op mod 8000 mennesker kiggede forbi. Forsyningens direktør Thorkil Neergaard præsenterede en ny digital løsning ved Brønderslev Forsyning til overvågning af vandledningsnettet og hurtig udpegning af områder med nye vandbrud. Forsyningen deltog under konferencen i et møde med repræsentanter fra Tokyo Water, dvs. det store drikkevandsselskab, som sørger for vandforsyningen i hele Tokyo-området. Emnet for mødet var bl.a. Brønderslev Forsynings erfaringer med digitale vandmålere og især, hvorledes der kan skabes værdi for både selskab og kunder ved intelligent udnyttelse af de mange data, som målerne løbende afleverer.

Taksterne for 2023
Taksterne for vand, spildevand og fjernvarme behandles p.t. i bestyrelsen. Taksterne vil blive offentliggjort på
det årlige forbrugermøde, der afholdes den 24. november kl. 19.00 på Hotel Phønix.