Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 13-03-2023

Oprettet 13 marts 2023

Der er afholdt bestyrelsesmøde den 9. marts 2022


Evaluering af bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen tager en gang om året en intern diskussion af, hvordan bestyrelsesarbejdet forløber og hvad der måske kan gøres bedre. Hvert fjerde år foretages en mere uddybende evaluering af bestyrelsens virke med hjælp fra en ekstern konsulent. På det seneste møde var der således en god drøftelse af samarbejdet, fagligheden i og baggrund for beslutninger samt arbejdsdelingen mv. i bestyrelsen, samt en debat om bestyrelsens rammer for åbenhed i forhold til omverden og forbrugere. Der var bred enighed om, at bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens samarbejde med den daglige ledelse fungerer rigtig godt. Samtidig blev der peget på nogle konkrete punkter og fremtidige udfordringer, som der var enighed om, at der skal arbejdes videre med for at ”gøre godt bestyrelsesarbejde bedre”, som det er formuleret af en ekstern konsulent.


Forhøjet trusselsvurdering vedr. cybersikkerhed
Energistyrelsens Beredskabsenhed (EnergiCERT) har den 22. februar 2023 hævet trusselsniveauet for cyberangreb til gult. EnergiCERT betoner blandt andet, at der er en væsentlig risiko for alvorlig hackingaktivitet, malware eller anden ondsindet aktivitet. EnergiCERT har konkret kendskab til hackergrupper, som truer dansk, kritisk infrastruktur med cyberangreb, ligesom danske forsyningsselskaber rent faktisk er blevet angrebet. Disse grupper har således tidligere gjort alvor af deres trusler via succesfulde angreb mod kritiske sektorer i Danmark.


Det er Forsyningens vurdering, at selskabet for nuværende står relativt godt rustet til at modstå de beskrevne angreb. Forsyningen har en stærk perimeter overordnet set, og det vurderes, at Brønderslev Forsyning er kommet rigtig langt i forhold til mange andre forsyninger med f.eks. adskillelse af IT-net mellem ”siloerne”, to-faktor systemer, udskiftning af ældre og sårbart software og servere, overvågning via EnergiCERT og andet. Ingen kan naturligvis være helt sikre, så derfor befinder Forsyningen sig i en konstant bevægelse mod opnåelse af bedre og bedre datasikkerhed.

Revision af ejerstrategien sat i proces
Den nuværende ejerstrategi er vedtaget af byrådet i 2014 og genbekræftet i 2021 uden ændringer. Forsyningen har med forvaltningsledelsen for Teknik & Miljø drøftet, hvorledes processen med en ny gennemgang gribes an, så der opnås en god forventningsafstemning om ejerstrategien i sig selv og om de interesser og ønsker, som Kommunen har til selskabets virke.


Ejerstrategien er ikke reguleret i loven eller andre steder, og Forsyningen er i sit daglige virke underlagt bestemmelserne i selskabsloven. Kommunen som ejer har dermed via lovgivningen fået en større ”armslængde” i forhold til de konkrete beslutninger som eksempelvis bestyrelsen for Forsyningen måtte tage, end der er gældende på andre kommunale områder. Ejerstrategien er således et dokument vedtaget af byrådet, der som udgangspunkt ikke binder selskabet juridisk, men som udtrykker ejerkommunens overordnede interessevaretagelse i selskabet. Ledelsen er ansvarlig for driften af selskabet, og ansvaret forrykkes ikke ved, at beslutninger, retningslinjer mv. tager højde for ejerstrategiens ønsker til selskabets prioriteringer. Ledelsen af selskabet skal naturligvis lytte til ejerkommunens interesser og indgå i dialog, men samtidig foreskriver selskabsloven, at ledelsen af selskabet bevarer sin egen integritet og handler i selskabets interesse.


Ny strategi for 2023 – 2027 for Forsyningen
Forsyningen er gået i gang med at se på fastlæggelsen af den overordnende strategi for selskaberne de næste fire år. Forsyningens nuværende strategi blev vedtaget i 2019 og det er bestemt, at der i hver fireårige bestyrelsesperiode skal laves en ny strategi. Nogle af de temaer, som der forventeligt vil blive arbejdet med i processen omfatter effektivisering, grøn omstilling/bæredygtighed, bedre kundeoplevelser/åbenhed, digitalisering, samarbejde og konsolidering samt løbende professionalisering af bestyrelsesarbejdet.
Forsyningen har tilrettelagt en proces med to workshops for bestyrelsen forinden strategien færdiggøres. I mellemtiden vil også personalet blive inddraget i arbejdet. Ifølge årshjulet skal bestyrelsen på augustmødet fastlægge den nye endelige strategi.


Håndtering af omkostninger til grundvandsbeskyttelse
Bestyrelsen har som led i den langsigtede plan for sikring af grundvandsressourcerne omkring kildepladserne de senere år afsat midler til køb af jord (alternativt matrikulær sikring mod pesticid-brug) ved både Vestre, Nordre og den kommende Nibstrup kildeplads. Jordkøb/beskyttelse realiseres, når der opstår en praktisk mulighed for køb af jord, og der samtidig kan skaffes finansiering herfor. Samtidig er der nogle lovkrav om beskyttelse af de boringsnære områder (BNBO), som der under alle omstændigheder skal investeres efter. Investeringerne vil ske over en længere årrække. Vi forventer, at også Brønderslev Forsyning efter ansøgning kan få medfinansiering til grundvandssikring fra statslige puljer mv. på linje med andre forsyninger, således forbrugerne ikke kommer til at betale hele gildet.

Fremtidig slamhåndtering
Efter en kommunal vedtagelse har Forsyningen de sidste mange år kørt spildevandsslam til forbrænding og derved ikke udbragt dette på markerne. Mange forsyninger har nu fået udfordringer med slammet på grund af PFAS. Problemet er mangesidet: PFAS-inficeret slam må ikke bringes ud på markjord, forbrændingsanlæggene kan ikke håndtere al den slam, der nu ønskes brændt, og afbrænding i sig selv er ikke så bæredygtigt. Vigtige næringsstoffer, som kunne gøre gavn i landbruget mv., går til spilde. Forsyningen har sammen med andre forsyninger derfor afholdt et fællesmøde med Nordværk, hvor dagsordenen var at starte en dialog omkring mulighed for en fælles slamløsning i Nordjylland. Det er forskelligt, hvilke udfordringer de forskellige forsyninger har – og om de er interesseret i at være med på en løsning på kort eller lang sigt.


Forsyningerne overvejer også egne/andre løsninger – særligt på kort sigt afhængig af de udfordringer, de står overfor.


Brønderslev Spildevand har til dato kun konstateret PFAS i spildevandsslammet langt under grænseværdien fra vores tre renseanlæg. Vi har i flere år haft afbrændingsaftaler med både AVV og Renonord, men er som øvrige forsyninger af det nye Nordværk blevet presset af, at Nordværk har sat begrænsning på, hvor meget slam, værket vil modtage.


Mere solcellestrøm på vej i varmeselskabet
Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. august 2022 at bevilge penge til etablering af yderligere et solcelle-anlæg på 400 kW til opsætning ved kraftvarmeværket på Virksomhedsvej. Der kan produceres ca. 400.000 kWt om året på anlægget. Anlægssum inkl. elinstallationer vil være ca. 2.8 mio. kr. ekskl. moms og egne el-arbejder. Forinden endelig beslutning er taget om projektet, har Forsyningen forhørt sig hos Energistyrelsen, da der er mange regler at tage i agt. Styrelsen har bekræftet, at anlægget lovligt kan etableres.

Der forbruges årligt ca. 800.000 - 1.000.000 kWt på kraftvarmecentralen hvert år. Forsyningen opsatte i maj 2022 et tilsvarende anlæg ved Flisværket, og de høje elpriser i 2022 har betydet, at mere end en fjerdedel af anlægget allerede er tilbagebetalt.

Forsyningen har derfor valgt at underskrive aftalen om det nye anlæg, og anlægget forventes at komme i drift i løbet af sommeren, idet der er leveringstid på 12 uger på nogle komponenter.

Nye projektforslag om fjernvarme på vej
Som opfølgning på kommunens nye varmeplan er rådgivende ingeniører sat i gang med udarbejdelse af projektforslag for to potentielle udvidelses-/konverteringsprojekter for fjernvarmen:


• Området ved Jernaldervej
• Strækningen fra rundkørslen i Vestergade over Ø. Hjermitslev til Manna, evt. med yderligere afstikker til V.  Hjermitslev.

Hvis økonomien i projekterne ser gunstig ud, og de kommunale myndigheder siger god for projekterne, vil der blive udarbejdet endelige budgetter og tidsplaner for udrulningen, der dog tidligst forventes at kunne ske i 2024.


PtX-anlæg på vej til Brønderslev
Som det er fremgået af dagspressen, er en gruppe investorer i færd med at udvikle på et stort og meget ambitiøst energiprojekt syd for Brønderslev med masser af solceller, vindmøller, biogas og produktion af nyt grønt brændstof (PtX).
Forsyningen inddrages nu i planlægningen af projektet, som – hvis det realiseres – kan gå hen og blive lidt af en ”game-changer” i positiv forstand for Forsyningen. For det første kan der aftages store mængder spild-varme fra PtX-anlægget. Dernæst skal der leveres en ikke ubetydelig mængde vand til produktionen, og der vil også være en større spildevandsmængde, som skal renses. På denne måde vil PtX-projektet påvirke alle forsyningsgrenene.


Der er aftalt møde med projektudviklerne om fire uger.