Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 20-12-2022

Oprettet 20 december 2022

Kommunikation og åbenhed
Forsyningen har udarbejdet nogle principper for ekstern og intern kommunikation. Principperne bygger på Forsyningens to værdier ”Ansvarlighed” og ”Virkelyst”. Principperne vil således gælde i de mange situationer, hvor vi møder forbrugerne, uanset om det er anlægsprojekter, drift og vedligehold eller via administration og egentlig kundeservice.

Alle medarbejdere – inklusiv bestyrelsens medlemmer - i Brønderslev Forsyning bidrager hver især til det image, som Forsyningen har og vil få i lokalområdet. Forbrugerne skal føle sig godt informerede både om de helt lokale forhold ved anlægsarbejde samt de mere generelle forhold vedr. takster og vilkår.

Principperne er samtidig omdrejningspunktet for den måde, vi kommunikerer med hinanden på internt. Principperne gælder desuden også for vores samarbejdspartnere, som f.eks. entreprenører, der ved anlægsarbejder kommunikerer og informerer på vegne af os direkte med forbugerne.

Bestyrelsen lægger vægt på, at Forsyningen holder en aktiv og åben kommunikation udadtil. Konkret vil der i den kommende tid blive slået mere på tromme for anvendelse af Forsyningens forbruger-APP, hvor man i detaljer kan følge den enkeltes husstands varme- og vandforbrug. Særligt forbrugere, der har en dårlig afkøling af det indkommende fjernvarmevand og dermed også en for høj returtemperatur, vil have glæde af at kunne følge forbruget nøjere. Herved kan forbrugerne spare på regningen for varmen, og også få et mindre tillæg i form af motiovationstariffen – eller måske måske helt undgå denne.


Ny takst for tilslutning til fjernvarme for individuelle forbrugere
Med virkning fra 1. januar 2023 sættes taksten for tilslutning til fjernvarme op. Forsyningens takst for tilslutning af almindelige huse har i nogle år været fastsat til 17.500 kr. inkl. moms. For stikledninger ud over 15 meter målt fra skel betales 875 kr. ekstra pr. meter. Fra 2023 er taksten fastsat til 25.000 kr. inkl. moms.

Forsyningen har ved gennemgang af de seneste tilslutninger fra sommeren/efteråret konstateret, at gennemsnitsomkostningen for Forsyningen er steget voldsomt, og at ubalancen mellem den gamle takst og de faktiske omkostninger nødvendigvis måtte justeres.

Forsyningens politik har været, og er stadig, at det skal være attraktivt for enkeltforbrugere at blive koblet på fjernvarmen. Alle har glæde af, at kundeantallet stiger. Men med den store forskel, der efterhånden er opstået mellem indtægter og udgifter, varer det med den gamle takst for mange år, før investeringen i det nye kundeforhold stemmer overens med omkostningen.

Sammenlægningen med Øster Brønderslev Fjernvarme
Sammenslutningen med Øster Brønderslev Fjernvarme er nu en realitet både formelt og teknisk.
Anlægsarbejdet med transmissionsledning og pumpestation mv. blev afsluttet ultimo november, og fra 1. december var Forsyningen klar til at levere varme. Enkelte forbrugere har oplevet gener ved at der er kommet luft i systemet, og Forsyningens folk gør hvad de kan, for at afhjælpe dette (udluftning af transmissionssystemet).

Forinden denne milepæl kunne nås, er der udført et meget stort arbejde på virkelig kort tid af Forsyningens medarbejdere både inden for det administrative og tekniske område. Dernæst har de involverede håndværkere udført et solidt stykke arbejde og gennemført projektet på rekordtid.

Der er fra Ø. Brønderslev Varmes side foretaget måleraflæsning per 30. november, og de nye målinger er læst ind i Forsyningens afregningssystem som startværdier for det nye kundeforhold.

Med sammenslutningen bliver Brønderslev Varme tilført ca. 350 forbrugere, og når dermed samlet ca 5.300 forbrugere.


Status på indløb af spildevand til Asaa renseanlæg fem år efter afslutning af separatkloakering i oplandet
Det er nu snart fem år siden, Forsyningen færdiggjorde kloaksepareringen i Asaa. Dette skete januar 2018. Asaa renseanlæg betjener oplandet fra Dronninglund til Asaa.

Da det er første gang, Forsyningen har gennemført en separering af stort set alle ledninger i et selvstændigt sammenhængende kloak opland, har Forsyningen gjort status på, hvad dette har betydet for indløbet til renseanlægget - dvs. hvor meget vand, der skal renses - set i forhold til tidligere.

Det opløftende resultat fremgår af figuren.

 

 

Som det ses, er den behandlede mængde spildevand faldet markant. I årene 2014-17 inkl. blev der hvert år i gennemsnit behandlet 1.090.000 m³. Efter fuldførelsen af kloaksepareringen (fra 2018 og frem) er der i gennemsnit behandlet 675.000 m³.

Den gode udvikling betyder dels at miljøet – dvs. Kattegat - belastes mindre, og dels at en fremtidig løsning bliver billigere, når Asaa renseanlæg er udtjent.

 

 


Med venlig hilsen


Lasse Riisgaard
Formand for Bestyrelsen
Mobil 51391034