Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 28-11-2023

Oprettet 28 november 2023

Bestyrelsen har afholdt møde den 17. oktober og den 14. november.


Budgetter og takster
Budgetterne for selskaberne for 2024 er blevet vedtaget. I forbindelse hermed er også takster for de for-skellige forsyningsydelser for næste år lagt fast. På grund af den høje inflation, vi har oplevet i 2022 og star-ten af 2023, og som der ikke tidligere er korrigeret for, er taksterne hævet for vand, fjernvarme og afledning af spildevand. Trods stigningen i taksterne blandt andet på grund af inflationen, er det bestyrelsens opfattel-se, at Forsyningen lever op til målsætningen om stabile lave priser.

Stigningen på bortledning af spildevand skyldes ikke kun inflation men også det forhold, at det fra 2024 er besluttet at hæve aktivitetsniveauet for ledningsrenovering.
Beslutningen om at hæve det årlige investeringsniveaet skyldes rettidig omhu med henblik på at sikre, at sel-skabet i de kommende år kan følge trit med den forældelse, der løbende sker af ledningerne, hvor af mange er nedgravet i 1950’erne og 1960’erne. Disse ledninger nærmer sig hastigt grænsen for aldersbetinget ud-løbsdato. Hævede vi ikke taksten nu, og sætter yderligere fart på renoveringen af de gamle ledninger, vil man om få år skulle ofre særdeles mange penge på projektet, hvilket ville medføre en temmelig drastisk stigning i taksten. Ved at jævne investeringerne ud over flere år bliver denne udfordring mindsket.

De nye takster inkl. moms er:

Drikkevand, pris per kubikmeter: 17,50 kr.
Bortledning af spildevand, pris per kubikmeter: 49,75 kr.
Fjernvarme, pris per kWh / MWh: 0,585 kr. / 585,00 kr.

Masterplaner
Der er udarbejdet såkaldte Masterplaner for hvert af datterselskaberne. Disse planer beskriver de næste års mere konkrete initiativer indenfor de respektive områder set i lyset af de konkrete udfordringer og mulig-heder, de enkelte datterselskaber har. Vigtige gennemgående emner er fortsat høj forsyningssikkerhed, mere
effektivisering og større grad af digitalisering og aktiv anvendelse af de mange forsyningsdata, som vi løben-de producerer. Masterplanerne kan ses på hjemmesiden.

Af større nye projekter skal fremhæves planerne om at bygge et nyt dobbelt-linje vandværk ved Hjørringvej til behandling af råvand fra Nordre kildeplads og fra den nye kommende kildeplads i Nibstrup. Beregninger viser, at det økonomisk set godt kan betale sig at nedlægge det gamle Nordre Vandværk, når der nu alligevel skal bygges et nyt vandbehandlingsanlæg til vandet fra Nibstrup. På den lange bane bliver produktion og drift billigere, og det vil alt andet lige være meget nemmere at følge med nye krav med udgangspunkt i et top-moderne vandværk.


Valg af nye forbrugerudpegede medlemmer til bestyrelsen
Der skal efter vedtægterne i 2024 foretages nyvalg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til dattersel-skaberne. Valget er forløbet således, at der blev tale om fredsvalg, idet der kun var to kandidater opstillet, og da begge kandidater stillede op til valg i alle tre datterselskaber.

Valgt er:

• Mark Lundorf Poulsen, Brønderslev (genvalg)
• Søren Nørgaard, Brønderslev (nyvalg)

De nyvalgte kandidater indtræder i bestyrelsen i det nye år.

Samtidig skal der udtrykkes en stor tak for indsatsen til de to udtrædende bestyrelsesmedlemmer Svend Andersen og Lars Konnerup, der begge ikke har ønsket genvalg.

Temamøder for forbrugerne
Som en opfølgning på en tidligere beslutning i bestyrelsen planlægger Forsyningen tre temamøder for for-brugerne i stedet for det sædvanlige mere brede forbrugermøde. Der afholdes følgende møder:

• Temamøde om fremtidens vandforsyning og etablering af grundvandsparker, som fandt sted den 21.11.2023 i Brønderslev.
• Temamøde om klimasikring, separatkloakering og nedbringelse af forurening med næringsstoffer fra renseanlæg og overløbsbygværker. Mødet afholdes i samarbejde med Hjallerup Samrådet i februar måned 2024.
• Et informationsmøde om fjernvarme, hvor der bliver lejlighed til ”at hilse” på den seneste nye installerede teknik, nemlig en stor varmepumpe, som opsamler spildvarme og laver denne om til fjernvarme. Afholdes på Flisværket i løbet af 2024.

Nye videoer henvendt til forbrugerne

Forsyningen planlægger i den kommende tid en forbrugervendt informationskampagne, der følger op på nogle centrale temaer. Der vil blive lagt tre nye små videofilm op på Facebook og hjemmeside (her er de allerede tilgængelige). Ligeledes vil der blive opdateret og ryddet lidt op på hjemmesiden.

Videoerne drejer sig om:

• Info om varme/solfangeranlæg:

• Nye funktioner i App:

• Hvad er Grundvandsparker:

I det hele taget vil Forsyningen tage dette medie mere i brug til generel information og som en service og  læring til forbrugerne. Således kan forbrugerne fremadrettet finde information og gode råd. For eksempel  vil der på hjemmesiden blive udarbejdet information om Legionella, således at forbrugerne kan tage sig de rette forholdsregler for at undgå smitte fra Legionella-bakterier fra vandsystemerne. 

Vi håber, forbrugerne tager godt imod initiativet. Kampagnen vil blive sat i gang, når informationsmødet den 21.11 og forbrugervalget er vel overstået.

Kvartalsregnskaber for tredje kvartal

Der er udarbejdet regnskab for de første tre kvartaler tillige med virksomhedsrapport.  Regnskaberne følger med visse naturlige variationer budgetterne pænt. Forsyningen har ingen særlige bemærkninger.

Cybersikkerhed 

22 energiselskaber herunder fjernvarmeselskaber blev ramt i et koordineret cyberangreb i maj måned i år. Brønderslev Forsyning blev dog ikke ramt. Ifølge forsyningsbranchens egen ”IT-vagthund”, SektorCERT, nåe-de de cyberkriminelle at få adgang til nogle af selskabernes industrielle kontrolsystemer, så flere selskaber måtte gå i ø-drift. Angrebets første bølge startede den 11. maj efter en periode med flere advarsler om sår-barheder i såkaldt perimeterudstyr. Konkret handlede det om nyfundne sårbarheder i en bestemt firewall. I forhold til vores egen læring og sikkerhed i Brønderslev Forsyning, så vil vi med lidt beskedenhed konklude-re, at vi har truffet de rette beslutninger på det rette tidspunkt indtil videre.  Vores firewall opdateres stort set med det samme, når der er opdateringer, uanset hvornår de kommer. Brønderslev Forsyning var blandt de første til at blive medlem af sensornetværket under SektorCERT, så også her har vi været tidligt ude. 

Aktuelle innovations- og udviklingsprojekter

Forsyningen ønsker løbende at udvikle sig, herunder med øget digitalisering, og vi er derfor løbende med i en række udviklingsprojekter. Særligt projekter, hvor eksterne parter lægger ressourcer i at udvikle nyt – til glæde for dem selv og Forsyningen – har vores interesse. I skemaet nedenfor er kort nævnt nogle af de vig-tigste aktiviteter (alle selskaber).

”Pipe Risk”-model til WLM-portal

Sammen med Diehl Metering gennemføres et udviklingsprojekt, hvor DM ved hjælp af nye algo-ritmer kortlægger ledningsnettet og kategoriserer risikoen for nye ledningsbrud ud fra et sæt af parametre. Modulet inkorporeres i den

eksisterende WLM-Portal (Water Leakage Management”).

Selskab Navn Indhold

Holding

Holding Digital tilslutnings-formular

Vi har i nogen tid afsøgt mulighederne for at digitalisere processen omkring tilslutning af nye ”standard”-kunder. Vi er i første omgang endt med en simpel løsning, hvor kunderne udfylder en simpel formular med ønsket om tilslutning til  vand/varme/spildevand, men hvor en bagvedliggende procedure internt i Forsyningen stadig er delvis håndholdt. Vi har vurderet, at en fuld digital løsning vil blive alt for dyr. Den nye løsning forventes at komme i gang i løbet af nogle måneder

Varme

”Tracing” af ledninger

De varmerør, som er nedlagt de seneste 15-20 år er født med en såkaldt ”tracer”, dvs. et system, der kan give advarsler ved ledningsbrud. Vi har tidligere kørt forsøg hermed, og i forbindelse med krydsningen af motorvejen med ledningen til Ø. Brønderslev har det været et krav fra Vejdirektoratet med en sådan løsning. Vi overvejer nu at koble endnu flere ledninger på samme overvågningsudstyr.

Varme

RACE-projektet

Et udviklingsprojekt støttet af EUDP som skal gøre projektkonsortiet klogere på, hvordan vi kan lave ”smarte omløb” i distributionssystemet og dermed opnå bedre oplevet kundekvalitet. Aalborg Universitet er med i projektet.

Vand

Pilotprojekt vedr. lækager hos slutkunder (under forberedelse)

Et internationalt vand-tech firma, som bl.a. sælger læk-overvågningsudstyr til private, ønsker at gennemføre en meget detaljeret dataanalyse af op til fire års vanddata med henblik på at blive klogere på, hvad disse data kan fortælle om lækager på forbrugersiden. Diehl Metering, et stort rådgivende ingeniørfirma og et tysk universitet er med på sidelinjen.

Pilotprojektet er endnu ikke godkendt / igangsat.