Skip til hoved indholdet

Nyt fra bestyrelsen d. 1 marts 2022

Oprettet 01 marts 2022

Cybertrusler mod forsyningssektoren

Bestyrelsen drøftede IT-sikkerheden i lyset af de skærpede cybertrusler, der er foranlediget af den russiske krig mod Ukraine. Særlig kritisk infrastruktur som forsyning er udsat, og der er allerede konstateret alvorlige cyberangreb mod danske forsyninger fra russisk side. Forsyningen har de sidste to år gjort store anstrengelser for at skærpe sikkerheden, og er i den forbindelse som én af de første forsyninger i Danmark blevet koblet på den nationale sikkerhedsorganisation inden for Energi og Vand kaldet EnergiCERT, som dagligt overvåger internet-trafikken til/fra Forsyningen og giver alarm, såfremt der opstår mistænkelig trafik.

Byggemodning i Engene

Detailplanlægningen af byggemodningen i Engene, Etape 1 for både vand, spildevandskloakering og fjernvarme er sat i gang, og der er indledt dialog med Kommunen herom. Der forventes planlagt byggemodning for ca. 50 boliger i alt, heraf 10-12 boliger, som udstykkes af en privat bygherre, og ca. 38 enheder, som byggemodnes af Kommunen.

Omkostningerne til byggemodningen forventes at andrage ca. 6 mio. kr.

Brønderslev syd kommer med på fjernvarmen

Bestyrelsen har bevilget midler til at føre en fjernvarmeledning ud til erhvervsområdet i Brønderslev Syd. En række virksomheder har allerede givet tilsagn om tilslutning, og forhåbentligt kan der allerede til efteråret leveres grøn og billig fjernvarme til området. I første omgang kalkuleres med et nyt salg på ca. 1.000 MWh om året. Det samlede langsigtede potentiale for salg af fjernvarme i området skønnes at være 3-4.000 MWh pr. år, hvilket vil svare til ca. 3,5% af det nuværende salg.

Fjernvarme til Serritslev?

Forsyningen har fået flere henvendelser om, hvorvidt det er muligt at forsyne Serritslev med fjernvarme. Byen opvarmes i dag med individuelle energikilder, og der skal således i givet fald etableres et nyt distributionsnet fra grunden og en transmissionsledning fra Brønderslev til Serritslev. Bestyrelsen har drøftet emnet, og Forsyningen er blevet anmodet om at få udarbejdet et teknisk-økonomisk forslag, der belyser muligheden nærmere. I den forbindelse skal der også ses på, hvorvidt produktionskapaciteten kan følge med.

Gasprisernes himmelflugt

Prisen på naturgas er den seneste tid steget fra høj til meget høj. Det er naturligvis krigen i Ukraine, der yderligere forværrer billedet. Brønderslev Varme producerer i dag langt hovedparten af fjernvarme på bæredygtige kilder som sol, flis og vindmølle-el. Kun ca. 10-15% af energien produceres med gas. Det er denne gunstige produktionssammensætning, der har muliggjort at fjernvarmen i Brønderslev de senere år er faldet i pris – dette modsat af hvad man oplever de fleste andre steder.

Ca. 30% af den naturgas, der sælges i Danmark, kommer fra Rusland, så et stop herfra vil gøre ondt i Danmark, men gas til opvarmning vil være et af de sektorområder, som prioriteres højt i en eventuel krisesituation med manglende gas. Forsyningen følger situationen nøje.