Skip til hoved indholdet

Nyt fra bestyrelserne

Oprettet 10 november 2021
billede af en af forsyningens biler
billede af en af forsyningens biler

Brønderslev går mod strømmen


Brønderslev Forsyning går mod strømmen og nedsætter prisen på fjernvarmen. Det sker i en tid, hvor rigtig mange fjernvarmeselskaber sætter priserne op. Prisen på køb af en MWh sættes i 2022 ned med 10 kr. Nedsættelsen af den variable takst er ganske vist ikke særlig stor, men i en situation, hvor naturgas- og elpriserne nærmest er eksploderet de seneste måneder, er Forsyningen meget tilfreds med at kunne sætte prisen bare en smule ned. Prisnedsættelsen kommer i øvrigt oven på en lang årrække med gradvis sænkning af taksten.


Taksten for vandforsyning fastholdes uændret i 2022, men spildevandtaksten sættes en marginalt op.


Valg af nye forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen


Opstillingen af kandidater forløb frem til 25. oktober, hvor der i alt var indkommet 4 kandidater til opstilling. For hvert selskab er der tre opstillede kandidater. Offentliggørelse af kandidater sker i henhold til tidsplanen fra den 27. oktober. Selve valget finder sted i perioden fra 23. november til 30. november.
Valget afholdes digitalt. De valgte forbrugere indtræder pr. 1. januar i bestyrelsen for en periode på to år. Herefter foretages nyvalg for en ny fire års periode. Denne ændring skal sikre kontinuiteten i bestyrelsen. Som det forholder sig i dag, kan principielt alle de forbrugervalgte og alle de politisk valgte blive skiftet ud på én gang.


Økonomiopfølgning

Der er lavet økonomiopfølgning for 3. kvartal. Økonomien i alle selskaber følger forventningerne udmærket. Ligeledes følger de igangværende anlægsprojekter i store træk de estimerede anlægsbudgetter. Et enkelt pro-jekt på vandforsyningen, nemlig ledningsarbejder i forbindelse med sektionering af vandnettet er dog økonomisk set blevet næsten dobbelt så dyrt som forventet, grundet uventet store problemer med grave- og ledningsarbejdet i området ved Søndre Vandværk.


Søndre Vandværk lukkes i 1. kvartal 2022


Produktionen på Søndre Vandværk forventes at blive lukket ned i starten af det nye år. To ud af de tre igangværende boringer er allerede ved at falde fra, og den tredje er heller ikke for god. Anlægget er slidt ned og Forsyningen har med vilje ikke gjort meget ved vedligeholdelsen, da kildepladsen er permanent forurenet med stoffet bentazon. Den nye kildeplads i Nibstrup er dog ikke klar endnu, så vi er i stedet ved at søge forhøjelse af indvindingstilladelserne på Nord og Vestre Vandværk.

Udviklingen i kundemasse, priser og effektivitet i et ti års perspektiv

Forsyningen har udarbejdet en oversigt over de seneste 10 års udvikling på en række nøgletal. Tallene viser overordnet, at Forsyningen i perioden har fået flere kunder og har sænket priserne. Oversigten viser priserne uden inflationsregulering.

Vi betjener således i dag ca. 2600 flere kunder end i 2011, en stigning på 12,5 pct. Fra 20.804 til 23.400, når kunder på vand, varme og spildevandsafregning tælles med individuelt.

Samtidigt har Forsyningen i perioden ikke fået flere medarbejdere ( 33).

Dette er ganske vist en upræcis måling af effektivitetsudviklingen, da medarbejderantallet til en vis grad hænger sammen med, hvor mange og hvilke opgaver, vi outsourcer. Politikken på området er dog nogenlunde uforandret. Vi anser således udviklingen for at være tilfredsstillende og gå i den rigtige retning.


Med venlig hilsen


Lasse Riisgaard
Formand for bestyrelsen