682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Vores historie

Brønderslev Forsyning A/S

Den 9. januar 2007 vedtog Brønderslev Byråd, at der skulle ske selskabsdannelse på forsyningsområderne vand, varme og spildevand.

Baggrunden var flere måneders forberedelse og politiske forhandlinger ud fra regeringens lovforslag om, at kommunale forsyningsselskaber skulle udskilles i selvstændige selskaber inden 1. januar 2009. Lovforslaget, der blev indgået 1. februar 2007, indeholdt hovedpunkterne benchmarking, adskillelse af myndighed og drift, regnskab efter årsregnskabsloven mv. for at skabe en mere effektiv vandsektor.

Den 8. november 2007 blev holdingselskabet Brønderslev Forsyning A/S stiftet. Desuden blev datterselskaberne Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S, Brønderslev Spildevand A/S og Brønderslev Energispar Aps stiftet. Alle selskaber blev stiftet som kommunalt ejede selskaber. Brønderslev Energispar Aps blev sløjfet i 2012.

For Byrådet var det centrale, at varmeområdet indgik som et selskab for at sikre en helhed på forsyningsområdet, og selskaberne er stiftet med virkning fra 1. januar 2007.

Bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S består af repræsentanter fra Byrådet og medarbejder, mens datterselskaberne består af såvel byrådspolitikere og forbrugerrepræsentanter.

Alle medarbejdere er ansat i holdingselskabet Brønderslev Forsyning A/S. 

 

Historien om Brønderslev Vand A/S

Brønderslev Kommunale Vandforsyning blev etableret i 1911 ved opførelsen af Søndre Vandværk, det gamle pumpehus. Her var nogle få boringer af grundvand, som blev samlet i en brønd af egetræ og sendt ud til kunderne. Det gamle pumpehus fungerer i dag, men bliver på sigt udfaset i forbindelse med renovering.


I 1911 var 344 ejendomme tilsluttet vandforsyningen, den oppumpede vandmængde var 62.937 m3 med 2 boringer og prisen for vandet var 0,10 kr./m3. Vandforsyningen udgjorde under 10 % af kommunens vandforbrug.

Forbruget af vand begyndte herefter at stige. I 1955-1956 opførte Brønderslev Kommune Nordre Vandværk og Vandtårnet. Nordre Vandværk havde fem boringer og en kapacitet på 75 m3/time.

I 1957 blev Søndre Vandværk bygget om, og opnåede derved tilsvarende kapacitet som på Nordre Vandværk.

De to værker blev moderniseret i 1970, hvorefter Brønderslev Kommune begyndte at lægge planer for et tredje værk. I 1979 blev Vestre Vandværk indviet. 
I de følgende 15 år lå forbruget i Brønderslev på 1,6 mio. m3/ år. I 1995 faldt forbruget med 35 %, da de grønne afgifter blev indført, og alle kunderne fik opsat vandmålere.

Løbende blev vi udvidet som følge af, at private vandværker ønskede vand fra os, da disse vandværker fik problemer med vandkvalitet og forsyningssikkerhed. I de seneste år har følgende vandværker ønsket at modtage vand fra os: Sterup Vandværk i 1999, Kraghede Vestre Vandværk i 2000, Ny Burholt Vandværk i 2001, del af Tylstrup Vandværks forsyningsområde i 2002, Mylund Nordre Vandværk i 2002, del af Brændskov Vandværks forsyningsområde i 2005, Tolstrup Kirkeby Vandværk i 2005 og Manna Enge Vandværk i 2007.

Også vandværkerne i Kraghede og Kirkholt (2010), Enggaardens Mark (2015), Øster Hjermitslev (2015), Tømmerby (2015) er lagt til. I 2017-18 er Luneborg og Serritslev yderligere blevet sammenlagt med Brønderslev Vand, så vi ved udgangen af 2018 havde ca. 6.250 forbrugere.

I 2002 blev vi, som en af de 3 første i Danmark, miljøcertificeret efter ISO 14001 og registreret efter EMAS. Vi udarbejder en årlig redegørelse, hvor der redegøres for nøgletal i forbindelse med produktion, distribution samt miljømål.

I 2003 og siden i 2007 blev der udarbejdet en renoveringsplan for vores produktionsanlæg.

I 2006 påbegyndte vi renovering af vandforsyningen. Dette bestod i at etablere nye boringer ved Nordre Vandværk og renovering af boringer på Vestre Vandværk.
I 2008 blev Nordre Vandværk gennemgribende renoveret, og fremstår nu som et moderne vandværk.

I 2010 udarbejdede vi en renoveringsplan for vores ledningsnet. Der betyder at vi arbejder med at sektionere ledningsnettet til gavn for drikkevandskvaliteten og energiforbruget for at pumpe vandet ud til vore forbrugere.

I 2011 blev Vestre Vandværk renoveret og fremstår ligeledes som et moderne vandværk.

Den 30. maj 2011 blev Forsyningen som den første vandforsyning af sin størrelse i Danmark certificeret efter den internationale standard ISO 22000, der omhandler fødevaresikkerhed. 

I årene 2014-18 har der været arbejdet med prøveboringer efter vand i Nibstrup vest for Brønderslev. Dette skyldes først og fremmest at vandkvaliteten ved Søndre vandværk er truet af en gammel forurening med stoffet Bentazon. Hertil kommer, at værket er gammelt og trænger til renovering, og i stedet for at bruge penge på dette er overvejelsen at erstatte boringen med en ny.

Forsyningen forventer, at Søndre vandværk udfases inden 2022.

 

 

Brønderslev Varme A/S

Fjernvarmen i Brønderslev startede under beskedne forhold i 1919 med en diselmotor der fungerede som elværk for Brønderslev by. I 1921 blev den nærtliggende Skolegade skole forsynet med fjernvarme fra diselmotorens kølevand, hvorved et af de første fjernvarmeanlæg i Danmark blev etableret. Siden fik de huse, der lå i nærheden også fjernvarme.

I 1947 og de følgende 10 år kom der for alvor blus på fjernvarmen i Brønderslev. I 1956 byggede Kommunen en varmecentral med fem kedler i Skolegade, og da Boligforeningen PM opførte de store bolig blokke i Frederiksgade, blev varmecentralen i Frederiksgade etableret.

I takt med at Brønderslev by voksede og fik nye institutioner, plejehjem og gymnasium udbygges fjernvarmen i 1968 med kedelcentral på Eventyrvej og i 1976 på Nordens Alle. 
Fjernvarmen dækkede nu hele Brønderslev by med en række anlæg, centaler og pumpestationer. Anlæggene brugte fuelolie som brændsel frem til 1986-87, hvorefter det gik over til den mere miljøvenlige naturgas.

Desuden fik vi varme fra et privat halmværk, som blev drevet af en række lokale landmænd. Endvidere modtog vi overskudsvarme fra en privat virksomhed beliggende på Industrivej, hvor der blev etableret en central. Virksomheden stoppede leveringen i 2006 som følge af, at virksomheden skulle foretage investeringer i forbindelse med leveringen af overskudsvarmen.

I 1995 blev det naturgasfyrede kraftvarmeværk på Virksomhedsvej indviet. Baggrunden for kraftvarmeværket var varmeforsyningslovens bestemmelser om omstillingen til kraftvarme. Det eksisterende halmfyr kunne ikke leve op til lovens krav og den 22. december 1993 blev det besluttet at bygge det nuværende kraftvarmeværk.

I 2009 blev der installeret to gaskedler til ren varmeproduktion som et supplement i de perioder, hvor det bliver for dyrt at producere varmen på motoranlægget.

I 2013 blev som det sidste nye indviet en af Danmarks største el-kedler, som benyttes til varmeproduktion i de perioder, hvor strømmen er meget billig

Brønderslev Spildevand A/S

I Brønderslev begyndte udviklingen af renseanlæggene senere end i de store bysamfund. Det begyndte med primitive rensemetoder, og så fulgte udbygningen i Brønderslev, Hjallerup og Asaa den almene udvikling. Der blev investeret mange millioner i ledningsnettet og etablering af renseanlæg. De 3 renseanlæg blev alle bygget som centrale renseanlæg i begyndelse af 1970èrne. Brønderslev Renseanlæg blev bygget i 1975 og udbygget i 2001 og 2006. Hjallerup Renseanlæg blev bygget i 1970 og udbygget i 1989 og 2001. Asaa Renseanlæg blev bygget i 1972 og udbygget i 1995 og 2001. Brønderslev kørte i flere år et slamforbrændingsanlæg, men det blev lukket ned i 2006.

Der er i den vestlige del af vores område, de sidste 10 år nedlagt mindre renseanlæg. Det er i de mindre bysamfund, der er blevet separatkloakeret og spildevandet pumpes til det centrale renseanlæg i Brønderslev. I den østlige del anvendes to centrale renseanlæg og en række sandfiltre til at rense spildevandet. Disse sandfiltre er planlagt til udfasning.