Skip til hoved indholdet

Ændring i takstopkrævning for spildevand (Fastbidrag)

Oprettet 28 marts 2023

I henhold til betalingsloven har bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S på sit møde den 11. oktober 2022 besluttet at indføre et fastbidrag som en del af vandafledningsbidraget. Dette forhold er legalitets godkendt af Brønderslev Byråd, og betalingsvedtægten er revideret i overensstemmelse hermed.

Betalingsreglerne giver spildevandsforsyningen mulighed for at opdele vandafledningsbidraget i et variabelt og i et fast bidrag. Brønderslev Spildevand har ikke tidligere benyttet sig af denne mulighed, men det har stort set alle andre spildevandsforsyninger i Danmark.

Indførelse af et fastbidrag medvirker til at det variable bidrag ikke hæves p.t. og når det er fuldt implementeret, er det er med til at sikre et mere retvisende sammenligningsgrundlag med andre spildevandsforsyninger i forhold til vandafledningsbidraget.

Bidraget kan pålignes pr. spildevandspåvirket stikledning frem til en ejendoms grundgrænse uanset ejerforholdet til den pågældende stikledning. Bidraget opkræves hos ejeren af ejendommen.