Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 09-07-2024

Oprettet 09 juli 2024

Bestyrelsen har afholdt møde den 25. juni.


Økonomiopfølgning pr. 1. kvartal 2024
Der er udarbejdet økonomiopfølgning for første kvartal for alle selskaber. Generelt ser billedet godt ud. Nogle få, større afvigelser i forhold til budgetter er blevet drøftet. Særligt opfølgningen for Varme A/S skiller sig ud ved en negativ budgetafvigelse. Dette skyldes primært omkostningerne til energi, som i starten af året, hvor det var meget koldt, var ekstraordinært store.


Vi har forhåbning om, at de næste kvartaler vil give bedre tal.


Beredskab – hvad gør vi, hvis Forsyningen ikke har strøm i tre dage?
Forsyningens arbejde med beredskab i tilfælde af større uvelkomne hændelser har fået fornyet aktualitet med regeringens budskab om, at alle borgere bør være forberedte på en situation, hvor man ikke har strøm og evt. vand mv. i tre dage. Forsyningen har i mange år arbejdet med systematiske beredskabsplaner og i denne sammenhæng også forholdt sig til risiko og konsekvenser for nedbrud i elforsyningen af kortere varighed (f.eks. 4-8 timer). Forsyningen holder fra tid til anden deciderede beredskabsøvelser.

I en krisesituation træder forsyningens beredskabsplaner i kraft for at forsøge at opretholde forsyningen, kommunikere med kunderne og samarbejde med beredskabsmyndighederne - herunder kommunens beredskab.
En krise kan f.eks. være strømsvigt eller et cyberangreb, hvor der er risiko for:

  • Begrænset varmeforsyning.
  • Manglende eller begrænset vandforsyning.
  • Ved større vandmængder i kloaksystemet kan opstuvet spildevand løbe ud på terræn og i vandløb, når der mangler strøm til pumperne.
  • Manglende eller begrænset kommunikation. Forsyningen vil så vidt muligt orientere via hjemmeside, SMS, lokalaviser og radio i samråd med beredskabsmyndighederne.


Forsyningen afventer p.t. udmeldinger fra staten omkring hvilke reviderede forudsætninger, som man ønsker forsyningsberedskabet skal udarbejdes efter. Hvad der er kritisk, og i hvilken prioriteringsrækkefølge dette skal ske. Der skal endvidere ske en koordinering med Brønderslev Kommune som lokal myndighed, så det sikres at rette materiel til rette opgave, er til stede.


I første omgang vil Forsyningen i den kommende tid gennemgå og revidere beredskabsplanerne samt lave information, der formidles via hjemmesiden, så forbrugerne selv kan læse mere og tage deres forholdsregler.


Ekskursion til Din Forsyning, Esbjerg.
Bestyrelsen og chefgruppen var den 25. juni i samlet trop på besøg ved Forsyningen i Esbjerg. Her hørte vi om Din Forsynings analyser, praktiske forberedelser og kontraktudarbejdelse mv. i forbindelse med et kommende PtX-eventyr i Esbjerg. Det var meget lærerigt idet, vi jo også selv i Brønderslev skal blive en del af/en partner i det kommende PtX-projekt hér.


Formanden for Din Forsyning, Kurt Bjerrum, holdt derefter et oplæg om, hvordan bestyrelsesarbejdet håndteres og udvikles ved Din Forsyning. Det særlige hér er blandt andet, at Din Forsyning har to ejere, nemlig Esbjerg Kommune og Varde Kommune.


Efterfølgende var bestyrelsen på site-visit på PtX demonstrationsanlægget ved Måde ved Esbjerg, hvor der skal produceres brint til energiforsyning flere steder på havnen.


Alt i alt en god dag.


Brønderslev Varme blandt de 20% billigste selskaber.
Med en plads som nr. 71 på listen over fjernvarmepriser (ja. 2024) ligger Brønderslev Varme i den bedste femtedel af de i alt 388 selskaber, som indrapporterer priser til myndighederne. Dét er vi godt tilfredse med, da mange af de selskaber, der har lavere priser end os, nyder gavn af billig overskudsvarme fra industri eller affaldsforbrænding mv. Det viser, at vi med fremsynede investeringer og løbende optimering af hele det tekniske apparat har fået en god driftsøkonomi med vores særlige kombination af sol, biomasse, overskuds-el og gas som energikilder til fjernvarmen.


Ser vi på de mere lokale forhold i Vendsyssel, hvor der er i alt ca. 45 fjernvarmeselskaber, kommer Brønderslev Varme ind på en flot syvendeplads med en pris for opvarmning af et standardhus på 13.774 kr. De dyreste fjernvarmeselskaber i Vendsyssel har tilsvarende priser i omegnen af 27.-28.000 kr.