Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 25-04-2024

Oprettet 25 april 2024
Brønderslev Forsyning

Bestyrelsen har afholdt møde den 23. april 2024


Godkendelse af årsregnskaberne for 2023
Der er udarbejdet årsregnskaber for alle selskaber i koncernen. Udviklingen i selskaberne med hensyn til antal forbrugere er stadig stigende. Det kan dog på vandområdet konstateres, at forbrugernes vandforbrug fortsat er svagt faldende, hvilket har den konsekvens at omsætningen både i vandselskabet og i spildevandsselskabet er faldende.

Generelt har selskaberne overholdt de fastlagte budgetter, lige som statens prislofter på vand- og spildevandsområdet er overholdt.

Alle regnskaber blev godkendt uden bemærkninger. Revisionsselskabet Beierholm forestod gennemgangen af
årsregnskaberne, som nu indstilles godkendt på den kommende generalforsamling i maj måned.


Bestyrelsesuddannelse
Arbejdet som bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab under aktieselskabsloven stiller særlige krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder ansvar og forpligtelser. Som led i en fortsat opgradering af bestyrelsens kompetencer vil en række af bestyrelsens medlemmer deltage i et todages kursus for bestyrelsesmedlemmer inden for forsyningsområdet. Kurset arrangeres af Danva og Dansk Fjernvarme.

Parallelt hermed er det besluttet at få foretaget en fornyet kompetencekortlægning af alle bestyrelsesmedlemmer, hvilket sker i overensstemmelse med det ”Kodeks for god selskabsledelse”, som Forsyningen har tiltrådt.


Kloakseparering af private fællesveje
Kloaksystemet i Brønderslev Nordby, dvs. systemet nord for Markedsvej/Tolstrupvej, er fra 1970-érne. Forsyningen har her et længerevarende og pågående kloakprojekt i området nord for Tolstrupvej, og separeringen af kloaksystemet i dette område er en naturlig følge af det allerede udførte arbejde.

Bestyrelsen har herudover afsat ekstra 10 mio. kroner i budgettet per år til yderligere separatkloakering i Brønderslev By. Øgningen i investeringsomfanget skyldes rettidig omhu, idet byen i de kommende år står overfor en stor udgift til renovering af de mange kloakker, der blev etableret under byggeboomet i 1960- og 70’erne. Forsyningen har derfor – udover etaperne i Nordbyen - valgt at igangsætte separeringsarbejde i området øst for Døvlingevej/Syd for Vestergade og afgrænset af Jernbanen. Dette kloaksystem er primært fra begyndelsen af 70´erne, og omkring Søndergade findes ledninger fra midt 50érne. Vi har valgt at separatkloakere i dette område, idet vi relativt hurtigt får regnvand væk fra renseanlægget, ved at etablere regnvandssøer i området. De eksisterende fællessystemer i området er mere disponeret for overbelastninger og våde kældre i forbindelse med store regnskyl, så det giver mest effekt med en adskillelse af regn- og spildevand.

Vi har i denne etape valgt at tage Musvågevej/Ravnevej og Skovskadevej, som koordineret projekt med alle tre forsyningsarter vand, varme og spildevand. Senere kommer renovering af Sommervænget og Vintervænget samt etablering af regnvandssøerne.


Ændrede leveringsbestemmelser for tilslutning af fjernvarme.
Forsyningen har præciseret nogle principper og formuleringer vedrørende betalingsforhold ved tilslutning til
fjernvarme samt foretaget små sproglige korrektioner. De nye bestemmelser træder i kraft den 1. august 2024.