Skip til hoved indholdet

Renoveringsplaner

Planer for den løbende udskiftning af ledningsnettet på de forskellige forsyningsarter er langstrakte. 

Vand

Ledningsnettet for vandforsyningen bliver løbende renoveret for at sikre, at gamle ledninger udskiftes før de giver anledning til vandbrud, som er til gene for kunder og forværre økonomien i forhold til distributionen af vand. 

Når vi renoverer, gør vi ledningerne mindre, samt sektionering af det samlede ledningsnet. Det betyder, at vi får vores kvalitetsvand hurtige frem til dig, og vi forbedre vores løbende driftsudgifter til at pumpe vandet. Vi fjerner også en lang række ringforbindelser for at mindske ledningsnettets udbredelse.

Når vi er færdige med at sektionere, vil du fremover få vand fra et bestemt vandværk, hvilket sikrer vores ledningsnetssystem i tilfælde af forureninger. Dels at vi kender udbredelsen af forureningen, at vi kan begrænse den og forsyne sektionerne med vand fra et andet vandværk.

HUSK vi skifter ikke din stikledning, når vi renoverer. Vi stopper i dit skel ved en stophane. Du bør overveje at skifte dit stik, så du undgår eventuelle trykgener og samtidigt sikrer du at få kvalitetsvand helt ind i dine haner. 

Der er udarbejdet en omfattende renoveringsplan for den samlede vandforsyningen der sikrer, at vi renoverer så optimalt som muligt.

Varme

Ledningsnettet bliver løbende renoveret for at sikre, at gamle ledninger udskiftes før de giver anledning til store varmetab og/eller brud. Det vil give gener for kunder og forværre økonomien i forhold til distributionen af varmen.

Vi opbygger samtidig en ny træstruktur, der hurtigt får varmen frem til dig.

Når vi renoverer, optimerer vi vores ledninger samtidig med, at vi renoverer dit fjernvarmestik, så du får fuld udnyttelse af din fjernvarme. Vi gennemgår alle dine installationer, så vi opnår et optimalt resultat. I de tilfælde, hvor der er uønskede varmetab, flytter vi din målerinstallation i tæt samarbejde med dig. 

Der er udarbejdet en omfattende renoveringsplan, der sikrer, at vi renoverer så optimalt som muligt.

Spildevand

Det eksisterende spildevandssystem i store dele af Brønderslev by består af et gammelt fællessystem. I den østlige del af Brønderslev Kommune har vi i flere år arbejdet på at adskille spildevandssystemet i ledninger, som afleder regnvand og spildevand hver for sig. I et fællessystem løber spildevand og regnvand fra tage og veje i det samme rørsystem. I nogle dele af det fælleskloakerede område er ledningskvaliteten ikke optimal. Den relative dårlige kvalitet giver risiko for ledningsbrud, som kan være meget bekosteligt og arbejdet med at reparere disse brud vil være til stor gene for trafikken og lodsejerne. Det eksisterende system belastes af store mængder overfladevand, som dels giver kapacitetsproblemer i selve spildevandssystemet, og dels ved store regnskyl medfører en forurening af de lokale vandløb. Der er også en potentiel risiko for udsivning fra spildevandssystemet med forurening af grundvandet til følge. 

Vi renoverer også de eksisterende ledningssystemer med strømpeforinger, så de kan fungere indtil separatkloakeringen bliver aktuel for det enkelte område. Renovering med en strømpe af den type som vi anvender, svarer til at der er nedlagt nye rør med samme dimension. Når strømpen er hærdet, har den fuld bæreevne og er i princippet stærkere, end hvis der var lagt en ny pvc ledning ved traditionel opgravning. Strømpeforing er væsentlig billigere og arbejdet udføres på en brøkdel af den tid det tager ved opgravning.