Skip til hoved indholdet

Nyheder fra bestyrelsen 15-04-2024

Oprettet 15 april 2024
Brønderslev Forsyning

Nyheder fra bestyrelsesmødet den 12. marts 2024


Nominering til Årets Offentlige Bestyrelse 2024
Bestyrelsen i Brønderslev Forsyning er blevet indstillet til Årets Offentlige Bestyrelsespris ”for det ekstraordinære og værdiskabende arbejde, som bestyrelsen har gjort inden for det seneste år”, som der står i papirerne fra parterne bag.

Nomineringen behandles i et nomineringsudvalg bestående af partnere fra Pluss, BDO og Horten. Nomineringsudvalget nominerer 2-3 kandidater fra hver sektor (uddannelse, kultur og forsyning/infrastruktur) til ”Best in Class”. Det endelige valg af “Best in Class” for hver sektor - og herefter Årets Offentlige Bestyrelse 2024 - foretages af et uafhængigt bedømmelsesudvalg bestående af tre eksperter.

Bestyrelsen er ultimo februar blevet nomineret til at være blandt de 3 kandidater indenfor gruppen Forsyning. Det endelige valg af de tre Best in Class-vindere samt den endelige ”Årets Offentlige Bestyrelse” bliver offentliggjort i maj måned.


Efteruddannelse af bestyrelsesmedlemmer
Som led I den fortsatte udvikling af bestyrelsens kompetencer har direktør og bestyrelsesformand for to år siden taget en formel bestyrelsesuddannelse. Der er i bestyrelsen tillige taget beslutning om, at den til enhver tid siddende formand og direktør skal have eller erhverve sig en anerkendt bestyrelsesuddannelse.

Forsyningen tilbyder, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager på et af de todages bestyrelseskurser, som Danva og Dansk Fjernvarme udbyder i et samarbejdet. Næste forløb finder sted i september 2024. Kurset er anerkendt i branchen som et praktisk anlagt ”hands-on” kursus.

Forsyningen vil senere på året arrangere en (lovpligtig) uddannelse indenfor Cyberrisk/NIS2 for hele bestyrelsen.

Endelig: Bestyrelsen har tidligere i fællesskab og via ekstern konsulent fået foretaget en kompetenceafdækning af de enkelte medlemmers personlige kompetencer. Da der nyligt er indtrådt nye bestyrelsesmedlemmer i kredsen, er det besluttet, at der foretages en ny ”light”-runde, hvor de nye bestyrelsesmedlemmers kompetencer kortlægges, og at disse sammenfattes i en fælles profil for bestyrelsen.

Foreløbige årsregnskaber
Der er udarbejdet foreløbige resultatopgørelser for de fire selskaber. Der er i datterselskaberne nogle afvigelser fra budgettet. Eludgifterne er for alle selskaber blevet mindre end budgetteret. Både Vand og Spildevand har haft et salg, der var under forventet, hvilket påvirker resultatet negativt. Brønderslev Varmes regnskab følger nogenlunde de budgetterede indtægter og udgifter, men kommer ud med en lidt større over-dækning end ventet. De endelige regnskaber forventes godkendt på generalforsamlingen i maj måned.

Status på spildevandsplan
Brønderslev Kommune påbegyndte revision af den gældende spildevandsplan i 2021 i samarbejde med Brønderslev Spildevand. Det forventes, at forslag til ny spildevandsplan kan fremlægges til politisk behand-ling i foråret 2024.

En spildevandsplan skal udarbejdes af kommunalbestyrelsen for at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i den pågældende kommune. Først og fremmest udgør spildevandsplanen grundlaget for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab. Spildevandsplanen danner dermed hjemmel for de afgørelser, kommunalbestyrelsen træffer på spildevandsområdet. Hertil kommer, at den enkelte kommune typisk har et administrationsgrundlag, som indeholder retningslinjer for sagsbehandlingen på området. Samtidig giver spildevandsplanen kommunens nuværende og kommende borgere samt virksomheder mulighed for at kunne få et generelt overblik over den aktuelle situation og påtænkte planer for de enkelte områder i kommunen på kortere og længere sigt.

Når forslaget til spildevandsplanen er principgodkendt af byrådet, skal den offentliggøres i 8 uger. Herefter skal den endeligt godkendes, hvilket forventes at kunne ske umiddelbart efter sommerferien 2024.