Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 01-02-2024 (1)

Oprettet 01 februar 2024

Informationsmøde med Jesper Theilgaard som hovedtaler
Der afholdes informationsmøde for kommunens borgere den 27. februar kl. 19-21 i Hjallerup Kulturhus.    Temaet er ”Kloak og klima”. Mødet er arrangeret sammen med Samrådet i Hjallerup. Forsyningen indleder med et kort oplæg, hvor efter meteorolog og foredragsholder Jesper Theilgaard vil holde et spændende oplæg.

Vi håber på en god og velbesøgt aften.

Forsikringsforhold
Vores forsikringsmægler Willis har udarbejdet den årlige forsikringsrapport, og det fremgår, at Forsyningens forsikringsdækninger anses for at være passende. Hovedparten af vores forsikringer bliver samlet sendt i fornyet EU-udbud i løbet af 2024, og der vil i den forbindelse ske en nøjere gennemgang af forsikringerne, så de er ajour med den virkelighed, vi oplever og de krav, der stilles. Bestyrelsen ønsker set i lyset af de senere års begivenheder, at vores samlede forsikringsdækning bliver genovervejet i forhold til afdækning af risici vs. forsikringsdækning.

Revision af rapportering vedr. kodeks for god selskabsledelse
Bestyrelsen har revideret kodekset for god selskabsledelse, og det vil kunne læses på hjemmesiden.      Forsyningen følger det paradigma, som er udarbejdet af Danva og Danske Fjernvarme. Endvidere beskrives på hjemmesiden de afhængigheder, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer måtte have i forhold til Forsyningen og bestyrelsesarbejdet.


Foreløbige salgstal for 2023
Forsyningen har lavet en foreløbig opgørelse over solgte enheder i 2023 sammenlignet med budget og med året før (2022).

Tabel 1: Solgte enheder 2023.


Selskab – solgte enheder
Årsregnskab 2022 Budget 2023 Realiseret 2023 Budget 2024
Vand (solgte m³) 883.307 900.000 865.631 882.500
Spildevand (solgte m³) 1.262.717 1.300.000 1.183424 1.260.000
Fjernvarme (Solgte MWh) 92.283 106.000 *) 102.346 100.000

*): revideret prognose 1.7.2023: 100.000 MWh.

Støtte til vandbeskyttelse
Vandforsyningen har kort før jul fået tilsagn om et stort støttebeløb til grundvandsbeskyttelse fra Staten i forbindelse med beskyttelse kildepladserne mod pesticidforurening. Forsyningen arbejder på køb/beskyttelse af yderligere jord. Ud af et estimeret budget til jordkøb og andre beskyttelsesforanstaltninger på godt 8 mio. kr. har vi fået tilsagn om støtte på 3,2 mio. kr.

Cybersikkerhed/ NIS2-køreplan
Forsyningen har udarbejdet køreplan for implementering af NIS2-direktivet, som omhandler net- og informationssikkerhed. Deadline for færdiggørelse er oktober 2024. Arbejder omfatter udover en forbedring af cybersikkerheden blandt andet en udførlig kortlægning af dokumentation af de eksisterende IT- og OT-systemer. Arbejdet er påbegyndt for flere år siden, så Forsyningen er allerede godt i gang. Et problem er dog, at lovgivningen endnu ikke er helt på plads.

Driftssituationen under det kolde vejr
Driftssituationen i spildevands- og vandforsyningen er stabil trods det, at vi siden nytåret haft mange kolde dage med frost. Vi har dog på det seneste haft visse udfordringer med brud på ledningsnettet som måske har relation til frosten. Også driftssituationen i varmeforsyningen er stabil. Forsyningens produktionskapacitet har dog været oppe på fulde omdrejninger i visse perioder, særligt i spidslaste-perioden på de særligt kolde morgener. Herved mærker vi, hvor mange nye forbrugere vi i realiteten har fået de senere år inkl. de 350 forbrugere fra Ø. Brønderslev. Vi har aldrig tidligere oplevet, at vi må forsyne med en effekt på 47 MW. Forsyningen har dog stadig en produktionskapacitet med yderligere kapacitet end den spidslast, vi har oplevet denne vinter.

Visse dage har vi leveret ca. 1.000 MWh ud på nettet, hvilket er ca. 30% mere end på en almindelig vinterdag.

Opfølgning på kendelse fra ankenævnet vedr. regnvandsafledning.
Miljøankenævnet har truffet en principiel afgørelse om afledning af regnvand, som går imod Brønderslev Kommunes (miljømyndigheden) praksis på området, hvilket blokerer for en planlagt regnvandsløsning i Hjallerup øst. Problemet består, i at Forsyningen ikke uden videre kan få lov til at udlede regnvand fra regnvandsbassiner, såfremt recipienten i forvejen er hydraulisk hårdt belastet. Der er udarbejdet en redegørelse om problemet. Sagen medfører, at spildevandsforsyningen skal revidere plangrundlaget og finde nye løsninger. De første undersøgelser er allerede igangsat i dialog med miljømyndigheden.


Grave- og anlægsprojekter 2024
Kortbilag med selskabets planlagte graveprojekter 2024 er vedlagt til orientering.

 

Figur 1: Planlagte graveprojekter (kloak) Hjallerup)

Figur 2: Planlagte graveprojekter (kloak) Brønderslev 2024. Projektet omkring Tolstrupvej samgraves med Fjernvarme og Vand.