Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 21-12-2023

Oprettet 21 december 2023

Bestyrelsen har den 12. december afholdt et kort bestyrelsesmøde.

Informationsmøder for forbrugerne
Der blev afholdt informationsmøde for forbrugerne den 21. november 2023 på Hotel Phønix. Bestyrelsen har arbejdet med formen for disse møder for at forbedre dialogen med forbrugerne. Mødet som sådant gik godt. Fremmødet var dog antalsmæssigt under det forventede. Vi havde håbet på og regnet med, at temaet om ”det rene vand” ville appellere til nye forbrugergrupper.

Bestyrelsen vil arbejde videre med formen for disse møder, og der er allerede næste gang taget et nyt skridt i denne retning.

Der afholdes således et nyt informationsmøde den 27. februar 2024 på kulturhuset i Hjallerup. Dette møde arrangeres i samarbejde med Samvirket i Hjallerup. Denne gang har vi som trækplaster inviteret en kendt hovedtaler, nemlig meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard, til at holde et oplæg under temaet ”Klima og Kloakker”. Forsyningen vil indlede med en kort introduktion til vores arbejde med klimasikring og kloak-separering, hvorefter Jesper Theilgaard overtager mikrofonen.

Vi håber naturligvis på succes med dette arrangement.

Øget indsats mod cyberkriminalitet og terror
Forsyningen er som så mange andre virksomheder omfattet af de nye krav til net- og informationssikkerhed samt sikring af fysiske anlæg. Indsatsen tilrettelægges under nogle nye EU-direktiver (NIS2 og CER), som får virkning i dansk lov til oktober 2024.

Forsyningen arbejder løbende med at forbedre sikkerheden og beredskabet, men med de nye krav skal der endvidere bruges administrative ressourcer på at dokumentere og verificere tilstanden. Kravene omfatter tillige kontrol og sikring af, at virksomhedens leverandører ligeledes lever op til de nye NIS2/CER-krav.

Da bestyrelsen ifølge reglerne har det overordnede ansvar for at koncernen lever op til de nye regler, vil fremdriften i forberedelserne blive fulgt op på nogle af møderne i det nye år.


Forsyningen får støtte fra Statens grundvandsfond.
(NB: Denne nyhed er tilkommet efter bestyrelsesmødet).

Vandforsyningen har i nogle år arbejdet efter en strategi, hvorefter vi over de næste 10-15 år beskytter kildepladserne bedre. Kildepladserne, hvor grundvandet pumpes op, beskyttes fremover mod forurening i en større arealzone (et opland) end blot små zoner omkring de enkelte boringer. Dette indebærer, at der er opkøbt land og/eller indgået frivillige aftaler om ophør af brug af pesticider. Vandforsyningen har i den forbindelse netop opnået tilsagn om støtte til denne indsats fra staten. Ud af et budget på ca. 8 mio. kroner er der opnået støttetilsagn på 3.2 mio. kr. Støtten er meget velkommen, da det betyder, at forbrugerne således kan få mere og hurtigere grundvandsbeskyttelse end det ellers vil være muligt. I forvejen udgør omkostningerne til grundvandsbeskyttelse i gennemsnit 1,25 kr. inkl. moms pr kubikmeter forbrugt vand. En omkostning, der allerede er indregnet i taksten.