Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 29-08-2023

Oprettet 29 august 2023

Halvårsregnskaber
Forsyningen har udarbejdet regnskaber for selskaberne gældende for det første halve år af 2023.
Regnskaberne for Brønderslev Vand og Brønderslev Spildevand er resultatmæssigt begge lidt under budget, hvilket først og fremmest skyldes nedjusterede forventninger til årets salg. Regnskabet for Brønderslev Varme følger budgettet dog med store udsving på energibudgettet både hvad angår køb af brændsel samt salg af overskudsstrøm. Men tallene udligner hinanden, og resultatet er derfor tilfredsstillende. Også tallene for holdingselskabet følger budgettet. På driftssiden følger selskaberne de opstillede driftsmål udmærket, og forsyningssikkerheden har i de seneste måneder ligget på et højt niveau med kun få ikke-planlagte afbry-delser.

Bestyrelsen anser udviklingen for at være tilfredsstillende.


Ny strategi
Forsyningen har udarbejdet og vedtaget en ny overordnet forretningsstrategi for perioden frem til 2027. Som det har været tilfældet i den nu afsluttede strategiperiode, vil strategien også i den nye periode læne sig op ad nogle udvalgte punkter fra FN’s liste over verdensmål. Det drejer sig primært om Verdensmål 6 (rent vand og sanitet) samt mål nummer 7 (bæredygtig energi).

Den nye strategi er tilgængelig på hjemmesiden. Strategien er fulgt op af en understøttende strategi for digi-tal omstilling, ligesom Forsyningen er i færd med at udarbejde nogle mere konkrete masterplaner for de tre datterselskaber.


Nye bestemmelser for fjernvarme
Forsyningen vedtog i 2022 nye bestemmelser for fjernvarmen. Forsyningen havde på daværende tidspunkt ganske længe ventet på, at Energitilsynet ville godkende de nye standardregler, som Dansk Fjernvarme havde udarbejdet. Energitilsynet har nu endelig efter syv år godkendt den seneste revision af Dansk Fjernvarme’s Leveringsbestemmelser og Installationsvejledning for fjernvarmetilslutning.

Forsyningen har derfor redigeret de vedtagne bestemmelser efter det nye paradigme. Vi har tillige lavet en revision af vores installationsvejledning, således der er overensstemmelse med den godkendte.

De reviderede dokumenter kan ses på hjemmesiden.


Deltagelse i nyt EUDP-projekt
Fjernvarmeforsyningen er eksklusivt blevet inviteret til at deltage i et stort udviklings- og demonstrations-projekt støttet af Energistyrelsen (EUDP). Projektet, der kaldes ”RACE”, har et samlet budget på knap 13 mio. kr. inklusive støtten fra EUDP-programmet. Det handler om at optimere vores kendskab til - og indføre nye digitale styringsværkstøjer til styring af fremløbs- og returløbstemperaturerne ude i de kritiske grene af forsyningsnettet. Det omfatter primært de steder, hvor der sidder såkaldte ”omløb” for at holde vandcirkulationen i gang. Projektet udgør en udløber af det nu afsluttede HEATMAN-projekt, som ligeledes omhandlede digital styring af fjernvarmen. Vi forventer således som et resultat af projektet, at vi kan optimere vores leverance af fjernvarme i ”de koldeste ender af nettet”, samtidig med at vi vil kunne spare omkostninger på distributionssiden.

Projektet administreres af den nationale erhvervsklynge ”Energy Cluster” og varer frem til 2026. Aalborg Universitet og nogle private virksomheder er med i projektet. Vores bidrag vil primært bestå i at levere data fra SRO-system og forbrugsmålere samt afprøve og dokumentere nye digitalt styrede omløb mv.


Forsikringsforhold
Firmaet Willis Towers Watson, som er Forsyningens forsikringsmægler, har gennemgået den samlede porte-følje af forsikringer. Mæglerfirmaet konkluderer, at ”Det er Willis Towers Watson’s opfattelse, at forsikrings-dækningen er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at Brønderslev Forsyning overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer. Dermed er det Willis Towers Watsons vurdering, at forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler.”

Forsyningen er hele tiden opmærksom på, om der ændringer i vores risici og kontrollerer løbende at betaling for policerne mv. følger det aftalte.


Bæredygtighedsfestival
Forsyningen deltager atter i år i den kommende bæredygtighedsfestival med et arrangement på Flisværket om PtX. Arrangement finder sted den 7. september 2023 på Flisværket, Øster Kærvej 48 Brønderslev kl. 16.30. European Energy fremlægger planerne om PtX-anlæg syd for Brønderslev. Brønderslev Forsyning er vært.