Skip til hoved indholdet

Klager

Ønsker du at klage over beslutninger der er truffet i forsyningen, så er der særskilte instanser der håndterer disse. Læs mere i menuerne herunder. 

Såfremt der i Forsyningen er truffet en afgørelse på drikkevands- eller spildevandsområdet, som du ikke er enig i og ønsker at klage over, skal klagen indsendes til:

Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Eller man kan oprette en klage online her.

Center for Klageløsning kan desværre ikke behandle din klage, når ydelsen har kostet under 1.000 kr. Center for Klageløsning behandler kun klager, hvor ydelsen har kostet mellem 1.000 og 100.000 kr.

Det koster 400 kr. at klage til Forbrugerklagenævnet. Hvis du får medhold ved Forbrugerklagenævnet, får du gebyret tilbage.

Du skal være opmærksom på, at der sandsynligvis ikke vil ske klagebehandling af sager, hvor der er sket en myndighedsbehandling, som for eksempel vedrørende takster, hvor der foreligger en kommunalgodkendelse.

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager f.eks. klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskab f.eks. krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhodl i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.energianke.dk

Mail til Ankenævnet på Energiområdet

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter Varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv.

Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.energitilsynet.dk

Mail til Energitilsynet

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, det vil sige typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

Energiklagenævnet

Frederiksborggade 15

1360 København K

www.ekn.dk

Mail til Energiklagenævnet